İRAN’DA ÇOCUKLAR, FİZİKSEL AKİIVİTE ve SPOR (CHILDREN, PHYSICAL ACTIVITY and SPORT IN IRAN)


Shakouri P., Yaprak Kemaloğlu P.

TURAN Stratejik Arastirmalar Merkezi (TURANSAM), vol.15, no.59, pp.377-383, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ Çocukların okul içi ve okul dışında katılabildikleri fiziksel aktivite fırsatlarının çeşitliliği ve yaygınlığı; cinsiyete, sosyoekonomik, engellilik vb. duruma göre kapsayıcılığı; ilgili mevzuat ve yaklaşımlar gibi alandaki ve literatürdeki bulgular gelişime açık alanları belirlemek için göstergelerdendir. İçerik analizi kullanılan bu nitel çalışmanın amacı, günümüzde İran’da çocukların fiziksel aktivite fırsatlarını, katılım biçimlerini ve düzeylerini ve bu konuda gelişim alanlarını belirlemektir. Var olan yasal çerçeveler, kentsel alanlarda düşük gelir grupları için merkezlerin kurulmuş olması, bazı devlet kurumlarının yaz okulları açması, spor bilimleri sayesinde alan bilgisinde artışın olumlu yansımaları bulunmaktadır. Ayrıca, bulgular ışığında İran’da ilgili sektörler-arası sistematik tartışmaların yapılması; beden eğitimi ve spor, rekreasyon ve oyun gibi fiziksel aktiviteye ilişkin disiplinlerarası bir bilimsel mekân ve bağlam değerlendirmesi yapılması; uyarlanmış fiziksel aktivite programlarının içerik ve sayılarının geliştirilmesi gibi çalışılabilecek birçok alan ve konu tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İran, Spor, Fiziksel Aktivite, Çocuklar.

ABSTRACT The variety and prevalence of physical activity (PA) opportunities children can participate in and out of school, inclusivity by e.g. gender, socioeconomic status, disability; relevant regulations and approaches in field and literature are some indicators for developmental areas. This qualitative research, using content analysis, aims to describe children's PA opportunities, ways and levels of their participation, and relevant development areas in Iran today. The existing legal frameworks, centers for low-income groups in urban areas, some state institutions opening summer schools, positive reflections through increase in field knowledge due to sports sciences are noteworthy. Moreover, in the light of the findings, many areas and subjects that can be worked on are discussed such as making relevant cross-sectoral systematic discussions in Iran; an interdisciplinary contextual and space evaluations regarding PA such as physical education, sports, recreation and play; developing the content and number of the adapted PA programs. Keywords: Iran, Sports, Physical Activity, Children.