KAYAK MERKEZİ GÜVENİRLİĞİNİN ÇEŞİTLİ PARAMETRELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: ERZİNCAN ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ ÖRNEĞİ


Tokat F.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.2687-2694

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2687-2694

Abstract

Giriş ve Amaç: Türkiye sahip olduğu coğrafi konum gereği yaz ve kış turizm çeşitliliği olan bir ülkedir. Özellikle doğu bölgelerde kış turizmi ön plana çıkmaktadır. Kış turizminde kayak merkezleri önemli yer tutmaktadır. Doğu bölgesinde yer alan Ergan Dağı Kayak Merkezi de kış turizmi açısından önemli destinasyon alanlarından biridir. Bu çalışmanın amacı Erzincan ilinde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezine gelen ziyaretçilerin, kayak merkezinin yeterliği ve güvenliği hakkındaki görüşlerinin belirlenerek değerlendirmesidir. Yöntem: Çalışmaya Aralık-Ocak ayı 2018-2019 yılında Ergan Dağı Kayak Merkezi ziyaretçilerinden 238 kişi katılmıştır. Mızrak (2011) tarafından geliştirilen “Kayak Alanları Güvenliği Ölçeği’’ (KAGÖ) kullanılmıştır. Ölçek kayak merkezi yeterliliği, pist yeterliliği, personel yeterliliği ve mekanik tesis yeterliliği olmak üzere 4 alt boyuttan ve 25 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar ölçekte yer alan maddeleri (1) Hiç Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5)Tamamen Katılıyorum şeklindeki 5’li likert tipi üzerinden değerlendirmişlerdir. Verilerin analizi Spss 20 paket programında, ortalama puanlarının belirlenmesinde tanımlayıcı analiz, alt boyutlarda kaza yapan ve yapmayanlara göre anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için T testi yapılmıştır. Katılımcıların yaş, eğitim durumu, kış sporu yapma amacı, branşları, seviyeleri ve kaç yıldır kış sporu ile ilgilenme yıllarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen verilere göre, dört alt boyutta, yaş grupları, eğitim seviyeleri, kayma seviyeleri arasında istatistiksel anlamda farklılık tespit edilmemiştir. Kaza yapanlar ile kaza yapmayanlar arasında pist yeterliliği, mekanik tesis yeterliliği, personel yeterliliği alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Pist yeterliliği alt boyutunda snowboard ile alp disiplini kayak yapanlar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F(3.09)=2, p<.05). Sağlık amacıyla kış sporu yapanlar ile performans amaçlı spor yapanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmiştir. (F(3,19=2, p<05). Kayak merkezi yeterliliği alt boyutunda kış sporuyla 1 yıl ve daha az süredir ilgilenenler ile 8-10 yıl ilgilenenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F(2.58)=4, p<.05). Sonuç olarak; Ergan Dağı’na gelen ziyaretçilerin KAGÖ puanlarına göre sırasıyla yeterlilik/memnuniyet düzeyleri; pistler alt boyutunda 3.04, Kayak merkezi alt boyutunda 3.29, Mekanik tesis alt boyutunda 3.36 ve personel alt boyutunda 3.47 olarak tespit edilmiştir. Alınabilecek en yüksek puan 5tir. Katılımcıların KAGÖ ortalama puanları Ergan Kayak Merkezi’ni kısmen yeterli ve güvenli bulduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kış Sporları, Kış Sporları Turizmi, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Kayak Merkezleri Güvenliği