Yeme Bozukluklarında Genetik Etkenler


Kuruoğlu A.

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology, cilt.10, ss.32-37, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology
  • Sayfa Sayıları: ss.32-37

Özet

Görülme s›kl›¤› ve tedavi güçlükleri nedeniyle Amerika ve Avrupa ülkelerinde giderek artan bir ilgi oda¤› olan yeme bozukluklar›n›n etyolojisi henüz belirsizli¤ini korumaktad›r. Önceki y›llarda ön planda olan psikodinamik ve sosyokültürel hipotezlerin yan›s›ra, son dönemlerde biyolojik etkenlerin de rolünü destekleyen bir çok çal›flma vard›r. Genetik etkenler ise yaklafl›k yüz y›ldan beri araflt›r›lmakta olup, bu konudaki araflt›rmalar, aile ve ikiz çal›flmalar› ile yeme bozukluklar›nda önemli görülen komorbidite durumlar›n› konu almaktad›r. Bu yaz›da, anoreksiya ve bulimiya nervozan›n genetik yönünü inceleyen çal›flmalar gözden geçirilmifltir