The Effects of a Science Exhibition Held in a Secondary Education Institution on the Students Participating in the Exhibition


Creative Commons License

Şahin E., Önder Çelikkanlı N.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.71-97, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, sergi sürecinde gerçekleştirilen katılımcı açık gözlemler ve sergi sonunda sergide görevli 9 öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veri toplanmıştır. Elde edilen görüşme verileri için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Gözlem verileri ise, mülakatlardan elde edilen verileri destekleyip desteklememeleri açısından ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda, sergide görev alan öğrenciler üzerinde serginin olumlu etkileriyle ilgili 15 kod, 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar; iletişim, olumlu duygular/beceriler, farkındalık ve bilgi temalarıdır. Serginin olumsuz etkileriyle ilgili 10 kod, farklı 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar ise öğretmen, dinleyici, fiziki koşullar ve öğrenci kaynaklı nedenler temalarıdır. Çalışmada ayrıca gözlem verilerinin genel olarak görüşmelerden elde edilen bulguları desteklediği belirlenmiştir. Serginin, görev alan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri incelendiğinde, sergiyi koordine eden öğretmenlere büyük görev ve sorumlulukların düştüğü, öğretmenlerin müdahalesi ile olumsuzlukların birçoğunun ortadan kaldırılabileceği veya en az seviyeye indirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.