Bireyleri Rekreasyonel Egezersize Güdüleyen Faktörler


Güngörmüş H. A., Yenel İ. F.

Lambert Academic Publishing, Port Louis, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Lambert Academic Publishing
  • City: Port Louis
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sağlık-spor merkezlerinde rekreasyonel

egzersizlere katılan bireyleri bu etkinliklere güdüleyen faktörleri belirleyerek, bu

nedenleri bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.

Çalışmaya Ankara İlinde rekreasyonel amaçlı hizmet veren 9 farklı

sağlık-spor merkezlerinde egzersiz yapan 302 erkek (%55.1) ve 246 kadın

(%44.9) olmak üzere toplam 548 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri

toplama aracı olarak “Egzersize Güdülenme Anketi” kullanılmıştır. Çalışmada

kullanılan anket bireylerin rekreasyonel egzersizlere katılım nedenlerini içeren

toplam 66 maddeden ve (1) sağlık, (2) rekabet, (3) vücut ve dış görünüm, (4)

sosyal ve eğlence, (5) beceri gelişimi gibi 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bireylerin

egzersize katılım nedenleri “Kesinlikle Katılmıyorum (1)” ve “Kesinlikle

Katılıyorum (5)” şeklindeki 5’li Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmiştir.

Anketin güvenirliliğini test etmek için hesaplanan Cronbach Alfa iç

tutarlılık katsayısı alt boyutlar için .83 (beceri gelişimi) ile .91 (sağlık) arasında

hesaplanırken, toplam iç tutarlık katsayısı ise .90 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmada kullanılan anketin 5 alt boyutunda rekreasyonel egzersiz

katılımcılarının, cinsiyet ve medeni hale göre farklılığı test etmek için yapılan

independent samples t-test analizi sonuçlarına göre; cinsiyete göre “sağlık” ve

“rekabet” alt boyutlarında, medeni hale göre ise, “sağlık” alt boyutu hariç diğer 4

alt boyutta anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan ANOVA sonuçlarına göre ise yaş (rekabet ve vücut ve dış görünüm), meslek (sağlık),

eğitim durumu (sağlık), tesislere üyelik süresi (sosyal ve eğlence), haftalık

kullanım sıklığı (sağlık), boş zamanları değerlendirme durumu (vücut ve dış

görünüm ve beceri gelişimi) ve boş zaman faaliyetlerine katıldıkları kişilere

(vücut ve dış görünüm ve beceri gelişimi) göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit

edilmiştir.

Sonuç olarak, “sağlık”, “beceri gelişimi”, “vücut ve dış görünüm”

faktörlerinin bireyleri rekreasyonel egzersize güdülemede ilk 3 sırayı aldığı tespit

edilmiştir.