Türkiye‟de Havayolu TaĢımacılığı Ġçin Merkez Üs Yer Seçim Modeli Kriterlerinin Belirlenmesi


Hatipoğlu S. , Yazıcı E.

3rd INTERNATIONAL APRIL 23 SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.320-321

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.320-321

Abstract

Hava ulaĢım sistemi, havalimanlarının düğümler ve uçuĢ güzergâhlarının bağlantılar olarak temsil edildiği bir ağ görünümündedir. Havalimanlarının diğer havalimanlarına sağladıkları bağlantılar da havayolu taĢımacılığında bağlanabilirlik olarak tanımlanmaktadır. Havayolu taĢımacılığında bağlanabilirlik çeĢitli ekonomik ve sosyal etkilere sahiptir. Havayolu taĢımacılığı sektöründeki serbestleĢme sonrası artan rekabet ortamıyla birlikte havalimanlarının bağlanabilirlikleri giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmaktadır. Havayolu iĢletmeleri daha verimli bir uçuĢ ağı oluĢturabilmek için topla ve dağıt sistemini bir strateji olarak kullanmaya baĢlamıĢtır. Topla ve dağıt sisteminde, aynı baĢlangıç noktasından farklı varıĢ noktalarına veya farklı baĢlangıç noktalarından aynı varıĢ noktalarına planlanan uçuĢlar bir merkez havalimanında toplanmaktadır. Türkiye‘nin coğrafi konumunun etkisi ve Türkiye‘de faaliyet gösteren havayolu iĢletmelerinin ağ yapılarına uyguladıkları topla ve dağıt sistemi sayesinde Ġstanbul kenti büyük bir aktarma noktası konumuna gelmiĢtir. Ancak havayolu ulaĢımına artan talep, nüfus artıĢı, turizm ve ticaret hacmi, havalimanlarının kapasite kısıtları ile mevcut ve yapımı devam eden yüksek hızlı tren hatları ve bağlantılı otobüs hatları düĢünüldüğünde Türkiye‘de çok merkezli bir ağ yapısının oluĢturulması ile havayolu taĢımacılığında bağlanabilirliğin artacağı ve yerel pazarın daha çok geliĢeceği değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmada, Türkiye‘de çok merkezli havayolu taĢımacılığı modelinin geliĢtirilmesine katkı sağlanması amacıyla; havayolu taĢımacılığında merkez üs yer seçimi modelleri hakkında literatür çalıĢması yapılmıĢ ve havalimanlarının bağlanabilirliğini etkileyen unsurlar göz önünde bulundurularak ülke Ģartlarına uygun model kriter önerileri sunulmuĢtur.