HAGIA SOPHIA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES


Creative Commons License

Özmen G. B. (Editor)

İksad Yayınevi, İstanbul, 2024

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

When ionizing radiation comes into contact with a substance, it creates free radicals in the target. The unpaired electrons (e-) of the radicals formed also cause paramagnetism. As the number of unpaired e- increases, paramagnetic properties increase, and these paramagnetic centers can be detected using the Electron Paramagnetic Resonance (EPR) technique and ionizing radiation exposure can be calculated.

Due to both radiotherapy treatments and working conditions, many people are exposed to external ionizing radiation for treatment and diagnosis purposes. In this process, exposure is monitored with various dosimeters. In this study, it was tried to answer the question of whether it can be used as a dosimeter by conducting a pilot study as a result of radiation exposures in human blood. Within the scope of our study, EPR signals of human blood were investigated. Before measurement, modulation amplitude and power studies were carried out with the reference sample (ER-213-SPS strong pitch). Human blood was accepted as a sample to be studied for the first time, and measurements were taken according to unknown sample parameters, dried in an oven at 40°C, natural EPR signals were examined at room temperature, and the results were compared with the literature.

In this preliminary study on the examination of paramagnetic signals in the blood using EPR signals, promising results have been revealed and further studies can be carried out on examining the relationship of the signals with external radiation or any external factor (different substances in the blood, drugs, cancer, disease, gender, forensic etc.). It can be said that the way has been opened. Researching a different method to accurately evaluate external factors in various applications using the EPR method on blood will contribute to the progress of studies.

Key Words: Blood, Electron Paramagnetic Resonance (EPR), radiation.

İyonlaştırıcı radyasyon bir maddeyle temas ettiğinde hedefte serbest radikaller oluşturur. Oluşan radikallerin çiftlenmemiş elektronları (e-) da paramanyetizmaya neden olur. Çiftlenmemiş e- sayısı arttıkça paramanyetik özellik de artmakta olup bu paramanyetik merkezler Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) tekniği kullanılarak tespit edilebilir ve iyonlaştırıcı radyasyon maruziyeti hesaplanabilir.

Gerek radyoterapi tedavileri gerekse çalışma koşulları nedeniyle pek çok insan tedavi ve teşhis amacıyla harici iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktadır. Bu süreçte çeşitli dozimetreler ile maruziyet takip edilmektedir. Bu çalışmada insan kanındaki radyasyon maruziyetleri sonucunda pilot çalışma yapılarak dozimetre olarak kullanılabileceği sorusu yöneltilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında insan kanının EPR sinyalleri araştırılmıştır. Ölçüm öncesi referans örneği (ER-213-SPS strong pitch)  ile modülasyon genliği ve güç çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnsan kanı ilk kez çalışılacak bir örnek olarak kabul edilmiş bilinmeyen örnek parametrelerine göre ölçümler alınmış ve etüvde 40°C’de kurutularak oda sıcaklığında doğal EPR sinyalleri incelenerek sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.

EPR sinyallerini kullanarak kandaki paramanyetik sinyallerin incelenmesi konusunda yapılan bu ön çalışmada, umut verici sonuçlar ortaya koyulmuş olup sinyallerin harici radyasyon veya herhangi bir dış etmenle (kandaki farklı madde, ilaç, kanser, hastalık, cinsiyet, adli vb.) bağıntısının incelenmesi konusunda yapılabilecek ileri çalışmaların önünün açıldığı söylenebilir. Çeşitli uygulamalardaki dış etkenlerin kan üzerinden EPR yöntemiyle doğru bir şekilde değerlendirilmesi için farklı bir yöntem araştırılması çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kan, Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR), radyasyon.