A Content Analysis Related to Studies About Concept Cartoons in Science Education


Creative Commons License

Taşkın T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.622-651, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de fen eğitimi alanında kavram karikatürü kullanımını konu alan makalelerdeki eğilimleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada, ulusal alan yazında “kavram karikatürü” ifadesini içeren 39 makale yayın yılı, araştırma konusu, çalışma grubu, yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda kavram karikatürleri üzerine en fazla makalenin 2013 yılında yayımlandığı görülmüştür. Makalelerde en büyük oranda güdülen amacın kavram karikatürleri ile yapılan öğretimin bir değişken üzerindeki etkisini incelemek, en fazla araştırılan bağımsız değişkenin ise akademik başarı olduğu, kavram karikatürlerinin araştırma amacı doğrultusunda çoğunlukla 4-6 hafta arasında kullanıldığı görülmüştür. Makalelerin önemli bir kısmında kavram karikatürlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanıldığı, örneklem olarak ortaokul öğrencilerinin, sayı bakımından ise küçük örneklemlerin yer aldığı belirlenmiştir. Metodolojik açıdan yapılan incelemede makaleler çoğunlukla nicel yönteme göre, yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Veri toplama aşamasındaki eğilim çoktan seçmeli sorular ve likert tipi ölçekler üzerine olmuştur. Veriler analizinde ise araştırmacıların en fazla t-testini tercih ettikleri görülmüştür