Primer Sjögren Sendromlu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz 9 ve 13 Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi.


Eser B., Tecer D., Sepici Dinçel A., Göğüş F. N.

. II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, Hastalıkta ve Sağlıkta “BİYOBELİRTEÇLER”, İzmir, İzmir, Turkey, 10 - 12 May 2017, vol.42, pp.85-86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 42
  • Doi Number: 10.1515/tjb-2017-s218
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-86
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Matrix metalloproteinases (MMPs) are the members of endopeptidase family which can degrade extracellular matrix and the basement membrane components. The aim of our study was to determine the levels of MMP-9 (gelatinase-B) and MMP-13 (collagenase-3) in PSS patients and compare to PSA and RA patients, to evaluate the correlation with disease activity and to develop an analysis method to measure both by HPLC.

Materials-Methods: According to the Classification criterias, patients diagnosed as PSS (n=15), RA (n=8) and PSA (n=9) were included in the study. Serum levels of MMP-13 (pg/mL) and MMP-9 (pg/mL) were measured by ELISA method and analysis conditions were evaluated and tested by HPLC method.

Results: The mean and standart errors of MMP-9 (7320.87±154.10) ve MMP-13 (14.59±5.31) were compared to RA (7291.50±126.13, 19.67±8.51 respectively) and PSA (7720.78±254.03, 13.62±4.84 respectively) groups and there were not any statistically significant differences between them. In PSS group, MMP-9 was negatively correlated with MPP-13 but these parameters were not correlated with activity biomarkers and scores of disease activity index. By the performed HPLC method MMP-9 and MMP-13 could not be distinguished. It was thought that the obtained peak images represented the total MMP.

Conclusions: MMP-9 and 13 levels were similar in all three groups. Although, there was no exist correlation between disease activity markers and activity scores in PSS patient group, MMP-9 level was significantly negatively correlated with MMP-13 level. MMP assay method can be improved by HPLC method and the measurement prevalence, sensitivity and specificity might be practised in larger study groups.

Amaç: Matriks metalloproteinazlar (MMP), ekstrasellüler matriks ile bazal membran komponentlerini hidrolize edebilen ve aktif bölgesinde çinko içeren, kalsiyum bağımlı endopeptidaz ailesidir. Bu çalışma ile Primer Sjögren Sendromlu (PSS) hastalarda MMP-9 (jelatinaz-B) ve MMP-13 (kollagenaz-3) düzeylerini pozitif kontrol grubu olarak psöriatik artrit (PSA) ve romatoid artritli (RA) hastalar ile karşılaştırmak, hastalık aktivitesi ile arasındaki korelasyonu değerlendirmek ve HPLC ile yapılabilecek analiz metodu geliştirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2012 Amerika Romatoloji Derneği Sjögren Sınıflama kriterlerine göre PSS tanısı konulmuş (n=15), 2010 Amerika Romatoloji Derneği Romatoid Artrit Sınıflama Kriterlerine göre RA (n=8) tanısı konulmuş ve Psöriatik Artrit Sınıflama Kriterlerine göre PSA (n=9) tanısı konulmuş hastalar dahil edildi. MMP-13 (pg/mL) ve MMP-9 (pg/mL) serum düzeyleri ELİZA yöntemi ile ölçüldü ve HPLC metodu ile analiz koşulları değerlendirildi.

Bulgular: Primer Sjögren Sendromlu hasta grubunun MMP-9 (7320.87±154.10) ve MMP-13 (14.59±5.31) ortalama ve standart hata değerleri ile RA (7291.50±126.13, 19.67±8.51 sırasıyla) ve PSA (7720,78±254.03,  13,62±4.84 sırasıyla) hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. PSS’li hasta grubunda MMP-9 ve MMP-13 düzeyi arasında negatif korelasyon mevcuttu (p:0.009, r -0.626). PSS’li hastalarda MMP-9 ve MMP-13 düzeyleri ile hastalık aktivite belirteçleri ve aktivite skorları arasında korelasyon olmadığı gösterildi. HPLC ölçüm metodu çalışmalarında MMP-9 ve MMP-13 ayrımı yapılamadı. Elde edilen pik görüntülerinin total MMP’ye ait olduğu düşünüldü.

Sonuç: MMP-13 ve MMP-9’un romatolojik hastalıkların patogenezinde önemli rol aldığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Çalışmamızda PSS grubu ile pozitif kontrol grupları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. MMP analiz yönteminin HPLC metodu ile geliştirilebileceğini daha geniş çalışma gruplarında ölçüm yaygınlığının, hassasiyetinin ve özgüllüğünün arttırılabileceğini düşünmekteyiz.