Bipolaraffektif bozukluk tanısı alan hastaların komorbid bedensel hastalıklarının araştırılması ve cinsiyete göre farklılıkların araştırılması,


Aksu M. H. , Geniş B.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 23. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 10 - 13 April 2019, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Bipolar afektif bozukluk (BAB) tanısı alan hastaların komorbid diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, tiroid hastalıkları, kas iskelet hastalıkları, kanser, kalp hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, nörolojik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği ve folat eksikliği olup olmamasının retrospektif olarak taranması ve cinsiyet açısından farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine son 1 yıl içerisinde başvuran ICD-10’a göre BAB tanısı almış, 18-65 yaş aralığında, ek mental retardasyon, deliryum, demans tanısı olmayan hastalar sistem üzerinden retrospektif olarak taranmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için frekans dağılımları, sürekli değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, gereken durumlarda Fisher’s exact testi kullanıldı. BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 45,18±13,96 olup cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktur (X2 =0,818, p=0,414). Bedensel hastalıklar cinsiyet açısından değerlendirildiğinde tiroid hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, demir eksikliği, D vitamini eksikliği ve folik asit eksikliği açısından kadın cinsiyeti yönünde anlamlı bir fark olduğu saptandı (sırasıyla p=0,005, p=0,046, p=0,012, p=0,001, p=0,018). HT, DM, HL, Kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve solunum sistemi hastalıkları açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (sırasıyla p=1,000, p=0,269, p=1,000, p=1,000, p=0,445, p=0,776). TARTIŞMA VE SONUÇ: Genel tıbbi bozukluklar BAB hastaları arasında oldukça yaygındır. Bu çalışma BAB tanılı hastalarda komorbid hastalıkları cinsiyet farkına göre karşılaştıran ilk çalışmadır. Tiroid hastalıkları, fibromyalji, demir eksikliği açısından kadın cinsiyetin halihazırda bir risk faktörü olması nedeniyle çalışma bulguları etkilenmiş olabilir. Yazın bilgisi çalışma bulgularını desteklemektedir. Klinisyenler, BAB tanılı kadın hastaların tetkik, tedavi ve izlem süreçlerinde tiroid hastalıkları, kas iskelet hastalıkları, demir eksikliği, D vitamini eksikliği ve folik asit eksikliği açısından artmış riski göz önünde bulundurmalıdır. Anahtar Kelimeler: Bipolar afektif bozukluk, tiroid hastalıkları, diabetes mellitus