OPERE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET-BT’DE ÖLÇÜLEN VOLÜMETRİK PARAMETRELERİN POST-OPERATİF REKÜRRENS ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Türe E. E., Özmen Ö., Kabalak P. A., Demiröz Ş. M., Uğurman F.

TÜSAD Solunum 2021, Ankara, Turkey, 29 October - 03 November 2021, pp.128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Opere olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri(KHDAK) olgularında kötü prognoza neden olan faktörleri saptamak önemlidir. 5 yıllık mortalite ve nüks hala yüksektir. Bu çalışmada erken evre KHDAK’li hastalarında rekürrense neden olan prognostik faktörler PET-BT’deki metabolik parametreler ile birlikte araştırılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma retrospektif olup, Ocak 2012-Aralık 2016 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde lobektomi/pnömonektomi ile N0/R0 rezeksiyon yapılan patolojik evre I-II KHDAK hastalar alındı. Demografik özellikler, tümörün özellikleri, post-operatif izlem süreleri ve nüks durumları incelendi. Pre-operatif PET-BT’den SUVmax, metabolik tümör volümü(MTV) ve total lezyon glikolizi(TLG) hesaplandı. MTV ve TLG iki metotla hesaplandı. Primer tümörün SUVmax’ının %42’sinden daha büyük metabolik alanların hacmi alınarak hesaplanan değere MTV%42, MTV%42 ve SUVmean çarpımına TLG%42; SUVmax’ın eşik değeri 2.5 alındığında bunun üzerindeki metabolik alanların hesaplanmasıyla çıkan değere MTV2.5, SUVmean ile çarpımına TLG2.5 denildi. Kaplan-Meier ile sağkalım analizleri yapıldı. Tek ve çok değişkenli Cox regresyon analiziyle rekürrens açısından prognostik faktörler belirlendi. BULGULAR: 179 hasta çalışmaya alındı. %38.5’inde(n=69) rekürrens saptandı. Median takip süresi 50 aydı. Demografik özellikler ile nüks arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Nüks grubunda tümör boyutu daha büyüktü(p=0.046), visseral plevra invazyonu(p=0.029) ve visseral yüzey invazyonu(PL2) (p=0.018) daha fazlaydı (Tablo 1). Skuamöz hücreli karsinomda(SHK) ölçülen metabolik değerler adenokarsinoma göre daha yüksekti. Nüks izlenen SHK’lu hastaların MTV2.5 ve MTV%42 değerleri anlamlı derecede daha yüksekken (sırasıyla p=0.026, p=0.016), adenokarsinomda bu ilişki yoktu (Tablo 2). Genel sağkalım süresi median 50 ay, hastalıksız sağkalım median 46 aydı. Metabolik parametrelerin nüksü belirlemedeki duyarlılık ve özgüllüğünü anlayabilmek için ROC eğrisi kullanılarak belirlenen optimal cutoff değerlerine göre sadece MTV%42 5 yıllık hastalıksız sağkalım ile anlamlı ilişkiliydi(p=0.038) (Şekil 1). Tek değişkenli Cox regresyon analizinde visseral plevra invazyonu, visseral yüzey invazyonu(PL2) ve tümör boyutu hastalıksız sağkalım için prognostik faktörlerdi (sırasıyla p=0.009; p=0.01; p=0.035). Düşük MTV%42(≤30.66) olanlarda yüksek olanlara göre nüks daha azdı(p=0.036). Çok değişkenli Cox regresyon analizinde MTV2.5 hastalıksız sağkalım için bağımsız prognostik değerdi(p=0.038) (Şekil 2). SONUÇ: Erken evre opere KHDAK’de MTV, tümör boyutu, visseral plevra tutulumu, visseral yüzey invazyonu prognozu öngörmede yararlı olabilir. Çalışmamızda adenokarsinom ve SHK farklı metabolik aktivitelere sahip olduğunu hesapladık, bu nedenle bu alttiplerin ayrı olarak değerlendirilmesinin daha doğru sonuçlar vereceği görüşündeyiz