EFFECTS OF PREGNANCY ON FEMALE SEXUAL FUNCTION


Creative Commons License

Şentürk Erenel A., Pelit Aksu S., Koç G.

GAZİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.47-56, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aimed to determine the effects of pregnancy on female sexual function. This study was conducted in adescriptive manner. Data were collected through form developed by the researchers. The study was carried out inthe prenatal polyclinic of a university hospital in Turkey. The sampling involved 179 women matching the studycriteria. At the outset, ethics committee approval, written consent of the related institution and participating womenwere obtained. It was determined that nearly half of the pregnant women had information about sex and that theyreceived this information mostly from healthcare personnel (60.2%). A majority (58.7%) of the pregnant womenstated that their pregnancies affected their sex life and that the first three factors influencing them were fear ofmiscarriage (59.1%), change in body image (36.2%), and hormonal change (30.5%). It was found that sexualdesire level, the frequency of sexual intercourse, satisfaction, pain, stimulation level, orgasm, and vaginallubrication were negatively affected compared to the period before pregnancy, and that the adverse conditionsincreased as the pregnancy progressed (p<0.05). It was found that: a significant proportion of women did not haveknowledge of sexual health, which is one of the important determinants of health; healthcare personnel were asignificant source of information with a close rate to that of other sources; all sub-dimensions of sexuality wereadversely affected during pregnancy in comparison to the pre-gestational period; and adverse conditions increasedas the pregnancy progressed.
Çalışmada gebeliğin kadın cinsel fonksiyonuna etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı olarakyapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın uygulaması Türkiye’de bir üniversitehastanesinin gebe polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, içleme kriterlerine uyan 179 kadındanoluşturulmuştur. Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce etik kurul izni ve uygulamanın yapılacağıkurumdan yazılı izin alınmıştır. Çalışmamızda gebelerin yaklaşık yarısının cinsel sağlık konusunda bilgi sahibiolduğu belirlenmiştir ve bilgi sahibi olan kadınlar bilgiyi en çok sağlık personelinden (%60.2) almıştır. Gebelerin%58.7’si gebeliklerinde cinsel yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, etkileyen faktörler arasında ilk üç sırada düşükyapma korkusunun (%59.1), beden imajında değişimin (%36.2) ve hormonal değişimin (%30.5) olduğubelirlenmiştir. Cinsel istek düzeyi, cinsel ilişki sıklığı, memnuniyet, ağrı, uyarılma düzeyi, orgazm ve kayganlaşmagibi alanların gebelik öncesi döneme göre olumsuz etkilendiği ve gebelik ilerledikçe genellikle olumsuzluğunarttığı belirlenmiştir (p<0.05). Kadınların önemli bir kısmının, sağlığın önemli belirleyicilerinden biri olan cinselsağlık bilgisine sahip olmadığı; sağlık personelinin diğer kaynaklara yakın bir oranda önemli bir bilgi kaynağıolduğu; cinselliğin tüm alt boyutlarının gebelik sırasında gebelik öncesi döneme göre olumsuz etkilendiği; vegebelik ilerledikçe olumsuzluğun arttığı saptanmıştır.