Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies


Baysan E., Çetin Ş.

Journal of Theoretical Educational Science, vol.14, no.3, pp.476-497, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin etik kullanımına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin etik kullanımına ilişkin eğitim ihtiyaçları

düzeyleri ve eğitim ihtiyaçlarının cinsiyet, öğretim kademesi, kıdem, branş ve eğitim düzeylerine göre farklılaşması

durumu araştırılmıştır. Çalışma kapsamında farklar yaklaşımı ve normatif ihtiyaç türü kullanılmıştır. Araştırmada

betimsel araştırmalardan tarama modeli tercih edilmiştir. Veriler, Baysan ve Çetin (2019) tarafından geliştirilen

“Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeği” ile toplanmış, elde edilen veriler istatistik yazılımları

aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma Afyonkarahisar il merkezinde devlet okullarında görev yapan 745 öğretmen

ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu tabakalama ve basit tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. Okullar ilkokul,

ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lise olmak üzere tabakalanmıştır. Her bir tabakadan kura ile belirlenen okullardaki

tüm öğretmenlere ulaşılması hedeflenmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlası % 55.5 oran ile kadın öğretmenlerden

oluşmaktadır. Beş ana branşta görev yapan öğretmenlerden veriler toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre

öğretmenlerin % 22.8’i Habersiz Takip, % 14.5’i İletişim, % 9.4’ü Güven ve Materyal alt boyutlarında etik eğitime

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Gizlilik ve Erişebilirlik ismi verilen alt boyutlarda eğitim ihtiyacı öğretmenlerin

yaklaşık % 1’lik bir kısmına gerekmektedir. Bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusunda öğretmenlerin bazı

bağımsız değişkenlere göre alt boyutlarda anlamlı farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, öğretmenlerin

beklenenden daha az etik eğitime ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.