Sports Events Quality Scale (SEQS): A Development and Validation Study


Çimen Z., Halıcı A., Aktaş İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), vol.27, no.4, pp.333-356, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Bu araştırmada, futbol taraftar ya da seyircilerinin etkinlik kalitesine yönelik algılarını belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada yer alacak katılımcılarda, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de yer alan takımlardan herhangi birini takip etme ve 2021-2022 sezonunda bu takımın stadyumunda en az iki kez maç izlemiş olma ölçütleri aranmıştır. Bu ölçütler doğrultusunda araştırmada toplam 599 gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır. Bu katılımcılardan elde edilen verilerin, 361 tanesi Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), 238 tanesi Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için kullanılmıştır. AFA bulguları, madde faktör yük değerleri .46 ila .96 aralığında olan 10 faktörlü bir yapı ortaya çıkarmıştır. DFA sonucuna ise modelin RMSEA değerinin .063 ve diğer uyum iyiliği indekslerinin de kabul edilebilir değerler arasında bulunduğu gözlemlenmiştir. Cronbach Alfa katsayılarının .821 ile .933 aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ölçeğin 10 boyutlu yapısı altında toplanan 42 maddeden oluştuğunu ve bu yapının etkinlik kalitesi değişkeninin %73.23 gibi önemli bir varyansını açıkladığını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği'nin (SEKÖ) Türk kültürü için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.