The views of pre service social studies teachers regarding the teaching of the Atatürk s principles and history of revolution


Creative Commons License

Akbaba B., Demirtaş B., Birbudak T. S., Kılcan B.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.3, pp.1343-1358, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşlerini belirleyebilmektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören 437 sosyal bilgiler öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmeni adayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konularına orta ve üst düzeyde ilgi duymakta fakat konu ile ilgili az sayıda kitap okumaktadır. AİİT dersinin yükseköğretim düzeyinde zorunlu olarak okutulması, her Türk vatandaşının bu dersi alması, ders içeriğinin değişmemesi, ders saatinin uygunluğu, amaçlarının gerçekleşme düzeyinin yeterli olduğu ifade edilmektedir.

This study aimed at determining the views of pre-service social studies teachers regarding the teaching of the Atatürk’s Principles and History of Revolution (APHR). Survey model was employed in the present study whose study group consisted of 437 pre-service social studies teachers from Gazi University, Karadeniz Technical University, Kastamonu university, and Aksaray University. According to the research results, pre-service social studies teachers have a medium-level and high-level interest in the subjects of the APHR, but read just a limited number of studies on such subjects. Based on the findings of the study, it is seen that the APHR should be compulsory in higher education, every Turkish citizen should receive this course, the lesson content does not change in the course of time, course hours allocated for this course are adequate, and the course objectives are achieved sufficiently, according to the views of the pre-service teachers.