Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Çevre Performansının İncelenmesi


Özkan Aksu E., Gencer C.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.18, pp.191-206, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bir ülkenin çevre performansı sadece kendisi ile ilgili olmayan komşuları ve dünyanın kalanını da ilgilendiren ortak konudur. Dolayısıyla çevre kirliliği de sadece bir ülkenin problemi değildir ve her ülkeye kirliliğin önlenmesi bakımından benzer görevler düşmektedir. Yerel eylemler küresel çevre değişikliğine yol açmakta, ulusal politikalar ülke sınırlarının ötesinde etki göstermektedir ve kısa dönemli kararlar sıklıkla kalıcı sonuçlar doğurmaktadır. Çevre sağlığı insan refahının merkezinde yer aldığından, bu çalışmanın amacı, çevre meselelerindeki küresel sinerjileri yansıtarak bu gerçekleri tasvir eden güncel Çevre Performans İndeksi verileri ile OECD ülkelerinin çevre performanslarını analiz etmek ve Türkiye’nin bu ülkeler arasındaki durumunu incelemektir. Analizde birden çok çıktı değişkenine yer verildiğinden, performans etkinliklerinin hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Verinin etkinlik analizi için EMS 1.03 paket programı kullanılmış ve çıktı değişkenleri kontrol edilmek istendiğinden çıktı yönlü CCR modeli ele alınmıştır. Etkin olan ve olmayan ülkeler için analizler yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca çevre performans indeksleri ile etkinlik sonuçlarının karşılaştırılması sağlanmıştır.