Women's And Male Relationship With Mevlüt Akyıldız's Eye


Creative Commons License

Yayan G. H. , Çerimli R.

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.6, no.28, pp.1041-1053, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

From past to present it is a known reality that man and woman have different personality attributes. When the difference between this two gender is considered the problems experienced in mutual relations lose their character of to be defined as problem. Today, apart from the physiological, biological boundaries arising out of gender there are differences in terms of thoughts, emotions, behaviors, personality traits and social areas. Nowadays, the main factor in men and women having different social roles is explained by environment and culture. In fact, these differences arise from the meanings and expectations that society places on the sexes. While the woman is an individual who does household chores at home, takes care of the children and takes the responsibilities after the man's mother, unlike woman, the male is the individual who works outside the house, brings home the bread, pays the bills and has adopted these roles determined by the society by not helping his wife. In the works ofMevlüt Akyıldız, which is the subject of our article, it is seen that he interprets stereotyped gender roles with a critical eye by interpreting the relations between men and women in adifferent way from the perspective of society

Tarihten günümüze kadar kadın ve erkeğin farklı kişilik yapılarına sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Her iki cinsin bu farklılığı göz önünde bulundurulduğunda ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar da bir problem olmaktan çıkmaktadır. Bugün farklı kültürçevrelerinde kadın ve erkek cinsiyetinden kaynaklanan fizyolojik, biyolojik sınırların dışında düşünce, duygu, davranış, kişilik özellikleri yanında ve sosyal alanlarda da çeşitli farklılıkları söz konusudur. Günümüzde kadın ve erkeğin farklı sosyal rollere sahip oluşundaki ana etken ise çevre ve kültür ile açıklanmaktadır. Aslında bu farklılıklar, toplumun cinsiyetlere yüklediği anlam ve beklentilerden de kaynaklanmaktadır. Toplumda kadın evdeev işlerini bakan, çocukların ve erkeğin annesinden sonra sorumluluklarını yüklenen birey iken erkek dışarda çalışıp, eve ekmek getiren, faturaları ödeyen ev ortamında ise eşine pek yardımcı olmayan birey olarak görülmektedir. Bu kadın veerkek ilişkilerinden yola çıkarak Mevlüt Akyıldız’ın eserlerinde de kadın erkek ikilemini kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ve eleştirel bir gözle resmettiği görülmüştür. Ayrıca bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) ve doğal ortama duyarlılık yöntemi kullanılarak yapılmış