Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Rat Yavrularında Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Karaçil Ermumcu M. Ş., Tek N.

Journal of Nutrition and Dietetics, vol.2, no.1, pp.107-110, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: This study was planned to evaluate effect of folic acid supplementation on impaired glucose tolerance in pregnant rats. Wistar 8-10 weeks old female rats (n:12) were mated and were randomly divided into two groups:control (n:6) and experimental (n:6) group. Two different feeding protocols were administered during pregnancy. Control group were fed with standard diet containing 2 mg/kg folic acid in reference to the amount of folic acid in the diet of AIN-93G formulation, which is determined for rats by the Rodent Diets of American Nutrition Institute and which is equivalent to 400 mcg/day in pregnant women and experimental group were fed with containing 5 mg/kg folic acid which is 2.5 times the normal rats requirement corresponding to the upper level (1000 mcg/day) intake in pregnant womens during pregnancy. Body weight and food intake of mother rats were monitored during the gestation period. Oral glucose tolerance test was performed on the 16th day of pregnancy. The mean daily food consumption was 19.2±1.11 g in the control and 17.6±0.42 g in the experimental group during pregnancy (p<0.05). Apart from the folic acid intake of the experimental group, energy, macro and micro nutrients intakes were significantly lower than the control group (p<0.05). Blood glucose values of the experimental group at the beginning, 0th, 15th, 30th, 60th, 90th, and 120th minutes were higher than the control group (p>0.05). As the amount of folic acid exposed to mothers during pregnancy increases, the risk of glucose intolerance increases. This may increase gestational diabetes during pregnancy and increase the risk of type 2 DM after pregnancy. Keywords: pregnancy, folic acid, glucose intolerance

Özet: Maternal dönemde folik asit suplemantasyonunun gebe ratlarda bozulmuş glukoz toleransına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmada daha önce çiftleşmemiş 8-10 haftalık 12 wistar dişi rat çiftleştirilmiştir. Gebe kalan ratlar randomize bir şekilde kontrol (n:6) ve deney grubu (n:6) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Ratlara folik asit içerikleri farklı olacak şekilde 2 ayrı beslenme protokolü uygulanmıştır. Gebelik boyunca kontrol grubuna insan gebelerde 400 mcg/gün değerine eşdeğer olan ve Amerikan Beslenme Enstitüsü’nün Kemirgen Diyetleri kapsamında gebelik süresince ratlara yönelik belirlenmiş olan AIN93G formülasyonlu diyetteki folik asit miktarı referans alınarak 2 mg/kg folik asit içeren standart yem, deney grubu için insan gebelerde upper level (1000 mcg/gün) alım düzeyine denk gelen normal rat gereksinmesinin 2.5 katı olan 5 mg/kg folik asit içeren yemle gebelik boyunca ad libitum beslenmeleri sağlanmış ve su verilmiştir. Gebelik dönemi boyunca annelerin yem tüketimi ve vücut ağırlıkları takibi yapılmıştır. Gebeliğin 16. gününde ratlara oral glukoz tolerans testi uygulanmıştır. Gebelik süresince günlük ortalama besin tüketim miktarı kontrol grubunda 19,2±1,11 g iken deney grubunda 17,6±0.42 g olarak bulunmuştur (p<0.05). Deney grubunun folik asit alımları dışında enerji, makro ve mikro besin ögesi alımlarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Deney grubunun başlangıç, 15., 30., 60., 90. ve 120. dakikadaki kan glukoz değerleri kontrol grubundan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p>0.05). Annelerin gebelik döneminde maruz kaldığı folik asit miktarı arttıkça glikoz intoleransı riski arttırmaktadır. Bu durum gebelerde gestasyonel diyabeti ve gebelik sonrasında ise tip 2 DM gelişme riskini arttırabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: gebe, folik asit, glukoz intolerans