KORFBALL FROM THE PERSPECTİVE OF ATHLETES: A METAPHOR STUDY


Creative Commons License

Eraslan A., Halıcı A., Livmercan E.

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.717

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.717
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This research aims to determine the perceptions towards the developing sport of korfball in Turkey. The research group of the study, in which the phenomenology design was preferred from the qualitative research methods, was selected by convenience sampling method. The study group consists of 89 participants who play korfball under license formed in Turkey. A semi-structured metaphor form developed by the researchers was used as a data collection tool. In metaphor form, the participants said “Korfball is like……; Because..…” were asked to complete the sentence. In the study, the data were analyzed by content analysis method. In order to ensure the credibility of the research, analyst variation and expert opinion were consulted, the codes were tabulated and presented to the readers, and direct quotations were made from the participant's views. The metaphorical perceptions of the participants towards the sport of korfball were collected in 12 categories. These are respectively; gender equality (f=12), similarity to other sports branches (f=12), fun (f=11), cooperation (f=9), addiction (f=8), psychological benefit (f=8), development ( f=7), potential (f=6), other (f=5), inability to make sense (f=4), uncertainty (f=4) and socialization (f=3). The metaphors most expressed by the participants; basketball (f=10), life (f=9), equality (f=4) and scales (f=3). Gender equality came to the fore in participants' metaphorical perceptions of korfball. It can be said that the participants produced metaphors for the concepts of gender equality, since the sport of Korfball is the only team sport in which men and women play together and both genders have equal rights in the game. It can be stated that the production of metaphors for the similarity of other sports branches is due to the fact that the sport of korfball contains the features of branches such as basketball and handball.

Bu araştırma, ülkemizde gelişmekte olan korfbol sporuna yönelik algıları belirlemeyi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenin tercih edildiği bu çalışmanın araştırma grubu kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Lisanslı olarak korfbol oynayan 89 katılımcı bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış metafor formu kullanılmıştır. Metafor formunda katılımcılardan “Korfbol……gibidir; Çünkü..…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın inandırıcılığını sağlamak için analizci çeşitlemesi ve uzman görüşüne başvurulmuş, kodlar tablolaştırılarak okuyuculara sunulmuş ve katılımcı görüşlerinden doğrudan aktarmalar yapılmıştır. Katılımcıların korfbol sporuna yönelik metaforik algıları 12 kategoride toplanmıştır. Bunlar sırasıyla; cinsiyet eşitliği (f=12), diğer spor branşlarına benzerlik (f=12), eğlence (f=11), iş birliği (f=9), bağımlılık (f=8), psikolojik fayda (f=8), gelişim (f=7), potansiyel (f=6), diğer (f=5), anlamlandıramama (f=4), belirsizlik (f=4) ve sosyalleşme (f=3) şeklindedir. Katılımcıların en fazla ifade ettiği metaforlar; basketbol (f=10), hayat (f=9), eşitlik f=4) ve terazi (f=3) olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların korfbola yönelik metaforik algılarında cinsiyet eşitliği ön plana çıkmıştır. Korfbol sporunun kadın ve erkeğin bir arada oynadığı tek takım sporu olma özelliği taşıması ve her iki cinsiyetin de oyun içinde eşit haklara sahip olması nedeniyle katılımcıların cinsiyet eşitliği kavramlarına yönelik metaforlar ürettikleri söylenebilir. Diğer spor branşlarına benzerliğine yönelik metafor üretilmesi de korfbol sporunun basketbol ve hentbol gibi branşların özelliklerini barındırmasından kaynaklandığı ifade edilebilir.