Does İrypump affect quality parameters of colostomy irrigation Asample case


KARADAĞ A., GÖÇMEN BAYKARA Z., ören hin a., akar e., acarlar h., LEVENTOĞLU Ö. S.

21st WCET Biennial Congress, 13 - 16 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper