ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU Dosya No: 2021 / 2428


Erol D., Erdoğanaras F., Gazioğlu N.

Ankara İdare Mahkemesi, pp.32, Ankara, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

          Dosya No: 2021 / 2428

 

    Davacı    : Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)-Vekili: Av. Koray CENGİZ

                           

      Davalı : 1- Keçiören Belediye Başkanlığı-Vekili: Av. Fatih GENEL

                    2-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Vekili:

 

I.     DAVANIN KONUSUNUN TANIMI VE BİLİRKİŞİLERDEN İSTENEN:

Davanın konusu; Ankara ili Keçiören ilçesi, Kışlabaşı Şenyuva Mevkiine ilişkin Keçiören Belediye Meclisince 17.05.2021 tarih ve 253 sayılı kararla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına dair 10.08.2021 tarih ve 1568 sayılı kararının iptali talebidir.

 

            Mahkemece Bilirkişilerden; Davacı tarafından, Keçiören ilçesi, Kışlabaşı Şenyuva Mevkiine ilişkin Keçiören Belediye Meclisince 17.05.2021 tarih ve 253 sayılı kararla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına dair 10.08.2021 tarih ve 1568 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istemiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediye Başkanlığı’na karşı açılan davada; dava konusu işlemin imar mevzuatı ile şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olup olmadığı hususunun, tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak gerekçeli olarak (1) adet CD ile (4) nüsha olarak bilirkişi raporu düzenlenmesi istenmiştir.

 

II.YEREL İNCELEME (KEŞİF):

         08.03.2022 tarihinde Sn. Hakim Seda AYHAN ÇALIK niyabetinde, davacı Oda vekili, davalı Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Başkanlığı vekilleri birlikte dava konusu Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kışlabaşı Şenyuva Mevkiine gidilmiş ve söz konusu alan ile yakın çevrede gerekli inceleme yapılmıştır.....

..........

SONUÇ

 

E:2021/2428 dosyanın konusu; Ankara ili Keçiören ilçesi, Kışlabaşı Şenyuva Mevkiinde ilişkin Keçiören Belediye Meclisince 17.05.2021 tarih ve 253 sayılı kararla uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına dair 10.08.2021 tarih ve 1568 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun dava dosyasındaki bilgi ve belgeler, keşif sırasındaki tespitler ve Mahkemenin sorusu kapsamında incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, sonuç olarak;

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 tarih ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında, 12.02.2019 tarih 157 sayılı kararı ile onaylanan Ankara I. Alt Bölgesi (Merkez) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile dava konusu alanı etkileyen değişiklik yapıldığı, söz konusu 12.02.2019/157 sayılı Kararla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı da iptal edildiğinden dava konusu işlemi etkileyecek yürürlükte üst ölçekli planın bulunmadığı, bu nedenle dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarını üst ölçekli plan açısından irdelenmesi yapılmadığı,  

 

Pursaklar tanımlı kısımda ayrık nizam 4 katlı ve Bağlum tanımlı kısımda Hmax=Serbest olan yapı yüksekliğinin dava konusu revizyon planlarda Hava Mania sınırı dışındaki konut alanlarında Yençok=16 kat ve Hava Mania sınırında yer alan konut adalarında 1158 metre yüksekliğe kadar bina inşa edilebileceğinin öngörüldüğü, dolayısıyla kat artışına gidildiği gibi daha önce yapılmış jeolojik etüt raporu ise dosyada bulunmadığı, halbuki Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Bakanlık genelgeleri uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onanabilmesi için onaylı bir jeolojik-jeoteknik etüt raporu olması gerektiği halde, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonunun onaylı bir jeolojik-jeoteknik etüt raporu bulunmadan onaylandığı,

 

Dava konusu işlem ile doğu ve batıdaki iki planda belirlenen inşaat emsalleri korunarak planlama nüfusunun aynen korunduğu belirtilmiş olsa dahi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (asgari alan standartlarını içeren) EK-2 tablo ile kıyaslandığında, donatı alanlarında iyileştirmeye gidilmemiştir. Dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin EK-2 tablosunda belirtilen asgari standartlara göre donatı ayrılmadığı,

 

Belirtilen bu görüşler doğrultusunda Ankara ili Keçiören ilçesi, Kışlabaşı Şenyuva Mevkiine ilişkin Keçiören Belediye Meclisince 17.05.2021 tarih ve 253 sayılı kararla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına dair 10.08.2021 tarih ve 1568 sayılı kararının;  jeolojik etüt hazırlanmaması ile asgari standartlarda donatı alanı ayrılmaması yönlerinden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.      

 

Yüce Mahkemenize saygılarımızla sunarız. 13.04.2022