ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU;Dosya No: 2021 / 669


Erol D., Erdoğanaras F., Gazioğlr N.

Ankara İdare Mahkemesi, pp.28, Ankara, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

          Dosya No: 2021 / 669

 

   Davacı    : Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)-Vekili: Av. Koray CENGİZ  

   

     Davalı : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Vekili: Av. İdil ÖZDÖL YURTERİ

 

I.  DAVANIN KONUSUNUN TANIMI VE BİLİRKİŞİLERDEN İSTENEN:

            Davanın konusu; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2020 tarih ve 1715 sayılı kararı ile onaylanan “Mamak İlçesi, 39952 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı” değişikliğinin iptali talebidir.

 

         Mahkemece Bilirkişilerden; davacı Şehir Plancıları Odası vekili Av. Koray CENGİZ tarafından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2020 tarih ve 1715 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi, 39952 Ada, 1 sayılı Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planıdeğişikliğinin iptaline karar verilmesi istemiyle Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açılan davada; “1-) Uyuşmazlığa konu alanın iptali istenen planda hangi fonksiyona ayrıldığının belirlenmesi, keza dava konusu plandan önce yürürlükte olan nazım ve uygulama imar planları sürecinin irdelenerek bu planlarda taşınmazların hangi fonksiyona sahip olduğunun belirlenmesi, 2-) Uyuşmazlığa konu alanda nazım imar planı değişikliği yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin bulunup bulunmadığı hususunun değerlendirilmesi, 3-) Keza dava konusu nazım imar planı değişikliğinin, plan hiyerarşisi esaslarına ve diğer bir ifade ile varsa üst ölçekli imar planına uygun olup olmadığının irdelenmesi, 4-) Dava konusu plan değişikliği ile parsele getirilen fonksiyonun; yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, bölgenin tarihi yapısı vs. unsurlar yönünden irdelenmesi, 5-) Nihayet; dava konusu işlemin imar mevzuatına, plan şehircilik ilkelerine, plan esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının belirlenmesi hususlarını açıklığa kavuşturacak şekilde,” dosyada mevcut bilgi ve belgeler, taraf iddiaları ve keşif sırasında elde edilecek veriler dikkate alınarak hazırlanacak bilirkişi raporunun Mahkememize sunulması istenilmiştir.

 

II.YEREL İNCELEME (KEŞİF):

 

         11.03.2022 tarihinde Hakim Sn. Yasemin GÜNEY niyabetinde, davacı Oda vekili, davalı Ankara Büyükşehir Belediye vekili ve Mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu Ankara ili, Mamak ilçesi, İmrahor-İmar Mahallesi, 39952 ada 1 parsele gidilmiş ve söz konusu parsel ile birlikte yakın çevrede gerekli inceleme yapılmıştır.

.........................

...4-) Dava konusu plan değişikliği ile parsele getirilen fonksiyonun; yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, bölgenin tarihi yapısı vs. unsurlar yönünden irdelenmesi,

 

Dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2020 tarih ve 1715 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile 39952/1 parselin “AVM yapılamaz” plan notu ile “Ticaret” kullanımı öngörüldüğü ve inşaat katsayısının E:1.50-Yençok=25 kat olarak belirlendiği, davası devam eden 2014 onaylı plan değişikliğinde “Kentsel Servis Alanı” kullanımında E:1.00 olan yapılaşma koşulunun “Ticaret” kullanımı ve E:2.00 olarak belirlendiği, söz konusu 2014 plan değişikliğine göre inşaat yoğunluğu azaltılmakla birlikte plan bütünlüğünde belirlenen E:1.00 inşaat yoğunluğunun %50 oranında artırıldığı, dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 inci maddesi uyarınca yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanması gerektiği halde değişikliği zorunlu kılan hususlara ilişkin yakın çevreye getireceği etkiler, kulalnım türleri ve yoğunlukları arasındaki ilişkilere ilişkin gerekçeli plan açıklama raporunun yanında teknik altyapı etki değerlendirme raporu da hazırlanmadığı, dolayısıyla dava konusu plan değişikliği ile parsele getirilen “ticaret” kullanımı fonksiyonu ile belirlenen inşaat yoğunluğunun plan bütünlüğünü zedelediği gibi yakın çevrenin yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler yönünden inceleme yapılmadığı,

 

5-) Dava konusu işlemin imar mevzuatına, plan şehircilik ilkelerine, plan esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının hususlarının incelenmesi

 

Dava konusu 39952/1 parselin bulunduğu Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı II. Etap kapsamındaki yargı kararları dikkate alınarak alansal veya bölgesel bazda plan revizyonu yapılmak suretiyle dava konusu parsel kullanımının ve çevre ilişkilerinin yeniden belirlenmesi gerekirken sadece parsel bazında (noktasal) plan değişikliğine gidilmesi ve çevre ilişkilerine bakılmaması yönünden dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde şehircilik ilkleri ve planlama esaslarına aykırılık oluşturduğundan şehircilik ilkelerine, plan esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı,

 

Belirtilen bu görüşler doğrultusunda, dava konusu parsel bazlı yapılan plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun EK Madde 8, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 inci maddesine, imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, bölge şartlarına aykırılık oluşturduğu değerlendirilmektedir. 

 

Yüce Mahkemenize saygılarımızla sunarız. 13.04.2022

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS

Doç. Dr.Demet EROL