An Analysis of Dissertations on Teaching the History of Turkish Revolution


Creative Commons License

Akbaba B.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.289-328, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aimed to reveal the overall tendency and important findings of postgraduate dissertations uploaded in higher education council thesis center regarding the history of Turkish Revolution teaching in Turkey, to find deficiencies and differences in the literature and to contribute to future research. This study was designed to investigate the postgraduate dissertations in survey model on the history of the Turkish Revolution according to certain criteria and to determine the trends of these dissertations. The study data were retrieved from 36 postgraduate dissertations uploaded onto the Council of Higher Education Thesis Center. Descriptive and content analysis were used for data analysis. Release year, the university in which the thesis has been written, the research method, the level of education on which the research has focused, the data collection tools, and the results of the descriptive analysis for data analysis methods were included in the analysis of the dissertations in the survey model related to the history of Turkish Revolution teaching. However, the content analysis of the results and suggestions of these dissertations, and the codes and themes related to the problems and solutions to the history of the revolution teaching were tried to be found out. The research results show that the problems experienced in postgraduate thesis prepared in the survey model prepared about the history of the Turkish Revolution teaching are those regarding the teaching program, inadequate course hours, learning-teaching process, physical environment, assessment and evaluation, course and workbook, chronological limits of the course content, concept teaching and sensitive subjects.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de inkılâp tarihi öğretimine yönelik tarama modelinde gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin genel eğilimini ve önemli bulgularını ortaya koyabilmek; literatürde görülen eksiklikleri ve farklılıkları belirlemek ve ileride yapılacak araştırmalara katkı sağlamaktır. İnkılâp tarihi öğretimi konulu tarama modelindeki lisansüstü tezleri belirli ölçütlere göre incelemek ve bu tezlerin eğilimlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sayfasında yer alan ve kullanım izni verilen 36 adet lisansüstü eğitim tezinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. İnkılâp tarihi öğretimi ile ilgili tarama modelindeki tezlerin analizinde yayın yılı, tezin yazıldığı üniversite, araştırma yöntemi, araştırmanın odaklandığı eğitim düzeyi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemlerine yönelik betimsel analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bununla birlikte bu tezlerin sonuçları ve önerilerine yönelik içerik analizi ile inkılâp tarihi öğretimine sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik kodlar ve temalar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre inkılâp tarihi öğretimi ile ilgili hazırlanan tarama modelindeki lisansüstü tezlerde ortaya konan sorunlar öğretim programı, ders saatinin yetersizliği, öğrenme-öğretme süreci, fiziki ortam, ölçme ve değerlendirme, ders ve çalışma kitabı, ders içeriğinin kronolojik sınırları, kavram öğretimi ve hassas konular temaları altında toplanmıştır.