The Study Process Experience of Foreing Students in Nursing Department


Creative Commons License

Özaslan Z., Uysal Yalçın S., Alptekin H. M., Şimşek Şahin E., Erdoğan B., Aydın Er R.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.170-178, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT The Study Process Experience of Foreing Students in Nursing Department Objective: This study aims to determine the experiences of the foreign students studying in the nursing department. Method: The research was planned according to the qualitative research paradigm based on the 32 item checklist (COREQ), which is a guideline for qualitative studies. Data were collected from foreign students studying at the Nursing Department of Faculty of Health Sciences who were 2 nd, 3 rd and 4 rd grade students and had clinical practice experience. The data were collected using a 12-question information form and a 6-item structured interview form for demographic data of the participants. Students were interviewed on a face-to-face basis for an average of 20 minutes. Result: The expected outcome is the views and experiences about the educational and clinical practice processes of foreign students. The theme that emerged after the interviews is the differentiation of experiences according to the nationalities of the students. Students who migrate from some countries are more likely to be stigmatized (stigmatized) by schools, circles, and patients, and perceive their learning/clinical experience more negatively. Conclusions: Problems experienced by foreign students due to differencies for language, culture and beliefs are reflected negatively on the learning process. It is recommended that language education should be increased and the socialization of students should be mediated to adapt the students to the country. Keywords: immigrant; immigration; foreign student; nursing; experience

ÖZET Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümünde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim sürecine ilişkin deneyimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma kalitatif çalışmalar için rehber niteliği taşıyan 32 maddelik Kalitatif Araştırma Raporlama Konsolide Kriterleri kontrol listesi (COREQ) temel alınarak nitel araştırma paradigmasına göre planlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden klinik uygulama deneyimi olan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerden katılımcıların demografik özellikleri için 12 soruluk bilgi formu ve 6 maddelik yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplandı. Öğrencilerle bire bir ve yüz yüze ortalama 20 dk görüşme yapıldı. Bulgular: Görüşmeden elde edilmesi beklenen çıktı yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve klinik uygulama süreçleri hakkında görüş ve deneyimleridir. Yapılan görüşmeler sonrası ön plana çıkan temel bulgu öğrencilerin uyruklarına göre deneyimlerinin farklılaşmasıdır. Bazı ülkelerden göç eden öğrenciler okul, çevreleri ve hastalar tarafından daha fazla stigmaya (damgalamaya) maruz kalmakta ve öğrenim/klinik deneyimlerini daha olumsuz algılamaktadırlar. Sonuçlar: Yabancı uyruklu öğrencilerin dil, kültür ve inanç farklılıklarından dolayı yaşadıkları sorunlar öğrenim süreçlerine olumsuz şekilde yansımaktadır. Öğrencilerin bulundukları ülkeye uyum sağlamaları için dil eğitiminin arttırılması ve öğrencilerin sosyalleşmesine aracılık edilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: göçmen; göç; yabancı uyruklu öğrenci; hemşirelik; deneyim