Kierkegaard Felsefesinde Bireyin “Etik varoluş” Tarzının Değerlendirilmesi


Kadıoğlu S., Koç E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(Asos Journal), no.99, pp.505-521, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

.EVALUATION OF THE “ETHICAL EXISTENCE STYLE” OF THE INDIVIDUAL IN KIERKEGAARD PHILOSOPHY

Abstract

Kierkegaard has taken its place in the history of philosophy with its questioning at-titude towards the dominant tradition of thought of the age and important thoughts about human life. He calls the reader to an internal questioning of his own life with his works that combine dialectic and ironic method with literary style. His unders-tanding of subjective truth, for making existence of individual meaningful, which he developed especially against Kant and Hegel’s ratio-centered philosophies, compels us to consider the nature of human again. Kierkegaard leads the discussion of the principles of universality and rationality in the non-doctrinal morality. He finds valuable that individual's choices and actions as a result of internal orienta-tion in the living space, in point of reaching his own truth. In this study, while examining the ethical position of the individual within the realms of existence that gives Kierkegaard philosophy an integrated structure, ‘the problem of suspension of ethics’ and the criticisms that Kierkegaard is targeted will be evaluated. Kierke-gaard's radical views on the field of life, which emphasize the existence of the in-dividual in the presence of God in the face of universal ethical values, will continue to be discussed with the quality of balance in the face of the lost importance of be-ing a concrete individual in our age.

Keywords:Kierkegaard, ethic, individual, existence, subjectivity, inwardness.

Kierkegaard, çağının hâkim düşünce geleneği karşısındaki sorgulayıcı tavrı ve in-sanın yaşam alanına dönük önemli düşünceleri ile felsefe tarihinde yerini almıştır. O, diyalektik ve ironik yöntemi, edebi üslupla birleştirdiği eserleri ile okuyucuyu, kendi yaşamına dönük içsel bir sorgulamaya çağırmaktadır. Onun özellikle Kant ve Hegel’in aklı merkeze alan felsefeleri karşısında geliştirdiği, bireyin varoluşunu an-lamlandırmaya yönelik öznel hakikat anlayışı, bizi yeniden insan doğası üzerine düşünmeye zorlamaktadır. Kierkegaard, bir öğreti niteliği taşımayan ahlak anlayı-şında, evrensellik ve akılsallık ilkelerini tartışmaya açar. O yaşam alanında bireyin içsel yönelimi sonucu yaptığı seçim ve eylemleri, kendi hakikatine ulaşması nokta-sında değerli bulur. Bu çalışmada Kierkegaard felsefesine bütünlüklü bir yapı ka-zandıran varoluş alanları içerisinde bireyin etik konumu ele alınırken, ‘etiğin askı-ya alınışı’ problemi ile Kierkegaard’ın hedef olduğu eleştiriler değerlendirilecektir. Evrensel etik değerler karşısında bireyin Tanrı huzurunda varoluşunu öne çıkaran Kierkegaard’ın yaşam alanına dönük radikal görüşleri, yaşayan somut bir birey olabilmenin çağımızda yitirilen önemi karşısında denge sağlayıcı niteliği ile tartı-şılmaya devam edecektir.

Anahtar kelimeler: Kierkegaard, etik, birey, varoluş, öznellik, içsellik.