An Analysis of Science Education Studies on Teaching History of Science


Creative Commons License

Taşkın T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.158-171, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is aimed to examine the studies in the national literature on the history of science in terms of different variables in this study. For this purpose, this study included 20 articles, which published in ULAKBİM indexed journals. A content analysis was used as a research method. The analysis was made on seven variables: Publication year, research subject, type of working group, research method of article, research design, data collection tools, and data analysis methods. According to the findings, it is seen that the year in which most studies in the field of history of science is 2019. It has been determined that the qualitative approach is used in a significant part of the studies. Document analysis and case study have been the most preferred patterns in researches. The studies were carried out mostly with pre-service science teachers. In the studies examined, the scales consisting of the most open-ended questions were mostly used in collecting the data. It is thought that these findings will offer researchers the opportunity to see the studies in the field of history of science in a single source and shed light on the new studies they will do.

Bu çalışmada, ulusal alan yazında eğitim-öğretim alanında, bilimin tarihi konusunda yapılan çalışmaları farklı değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda başlangıcından itibaren ULAKBİM’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler araştırılmıştır. Bu makaleler arasında bilim tarihi öğretimine odaklanan 20 makale incelenmiştir. Çalışmada, tematik içerik analizi kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken; yayın yılı, araştırma konusu, çalışma grubu, çalışmanın yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri olmak üzere yedi değişken dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre fen eğitiminde bilim tarihi kullanımına yönelik ulusal alan yazında en çok çalışmanın 2019 yılında yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında nitel yaklaşımdan yararlanıldığı belirlenmiştir. Nitel yaklaşım desenlerinden biri olan doküman analizi ve durum çalışması araştırmalarda en fazla tercih edilen desenler olmuştur. Çalışmalarda en fazla öğretmen adayları, bölüm olarak ise fen bilgisi bölümü yer almıştır. İncelenen çalışmalarda verilerin toplanmasında en fazla açık uçlu sorulardan oluşan ölçeklerden yararlanılmıştır.