Preoperative Evaluation: Perspective of Pediatrician Preoperative Evaluation of Pediatrician


Karakaş N. M.

Balıkesir Medical Journal, vol.4, no.2, pp.1-12, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Balıkesir Medical Journal
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Preoperatif dönemde çocuk hasta değerlendirmenin tetkik ve tedavi ile psikolojik olmak üzere iki önemli yönü vardır. Anestezi hekimleri gibi pediatristler de preoperatif değerlendirme katılımının olması bu sürecin iki yönüyle de daha az sorunla atlatılmasına katkı sağlamaktadır. Hastanemizde çeşitli sebeplerden dolayı anestezi alması gereken hastaların pediatri poliklinik değerlendirmesi analitik olarak sunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında 3 aylık dönemde anestezi öncesi değerlendirme için ayaktan polikliniğe başvuran tüm hastalar çalışmaya alındı. Hazırlanan formlara eş zamanlı hasta değerlendirmeleri kaydedildi ve incelendi. Başvuran hiçbir hasta çalışma dışı bırakılmadı. Bulgular: 152 çocuk anestezi öncesinde değerlendirildi. Çocukların ortalama yaşları ay cinsinden 64,05±52,27 idi. Hastaların 89 (%58,6)’ u erkek, 63 (%41,4) tanesi kızdı. %44,7 ile en sık göz hastalıkları tarafından yönlendirilen çocuklara preoperatif değerlendirme yapılmıştır. Hastaların %17,1’ inde anestezi ertelenmesi önerilmiş. En sık neden ise üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu görülmüştür. 20 çocukta yan dal konsültasyonu ihtiyacı görüldü. En sık %40 oranında Çocuk Kardiyoloji yan dal konsültasyonu olduğu saptandı. Ortalama erteleme süresi 5,5 gün idi. 23 çocukta ise mevcut tanılarına ek saptanan sorunlar nedeniyle araştırıldı. Sonuç: Pediyatristler hasta çocuk ve ailesini cerrahi ve anesteziye hazırlama sırasında ve sonrasında perioperatif bakım ekibinin önemli bir parçası olmak konumundadırlar. Hem tıbbi durumunun ideal koşullara getirilmesi hem de aile ve çocuğun kaygısının azaltılması noktasında önemli sorumluluk taşırlar. Ayrıca altta yatan diğer hastalıkları için dikkatli olmalıdırlar.