ANALYTICAL INVESTIGATION OF MİXED MEASUREMENTS IN TRADITIONAL TURKISH FOLK MUSIC


Creative Commons License

Tuğcular E.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.12, no.2, pp.149-163, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Geleneksel Türk Halk Müziği, ritim ve makam bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yapılan literatür taramasında Geleneksel Türk Halk Müziğinin temel konularından biri olan ölçülerin yeteri kadar incelenmemiş olduğu, özellikle karma ölçülere ilişkin açıklamaların literatürde bazı belirsizlikler içerdiği gözlenmiştir. Bu araştırmada TRT Türk Halk Müziği repertuarında yer alan 11/8’lik, 12/8’lik, 13/8’lik, 14/8’lik, 15/8’lik, 16/8’lik, 17/8’lik, 18/8’lik, 19/8’lik, 20/8’lik, 21/8’lik, 23/8’lik, 25/8’lik, 27/8’lik,30/8’lik ölçü olarak notaya alınmış, karma ölçülü türküler vuruş, dizilim ve ölçü karmaları belirtilerek tablolaştırılmıştır. Bu tablolar, TRT repertuarındaki yaklaşık beş bin türkü içerisinden seçilen örneklerle desteklenmiş ve açıklanmıştır. Tarama modelinde ve betimsel bir yaklaşımla gerçekleştirilen bu araştırmada veriler, kaynak taraması yapılarak ve analitik bir bakış açısıyla ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, incelenen karma ölçülü türkülerin iki ya da daha fazla ölçüden oluştuğu ve karma ölçülerin dizilimlerinin ise her türküde farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.