DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARIN KENDİ KENDİNİ AĞIZ MUAYENESİ YÖNTEMİYLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ: PİLOT ÇALIŞMA


Creative Commons License

Peker İ., Pamukçu U., Akarslan Z., Yıldız F. N. , Altunkaynak B., Üçok C. Ö.

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.155

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.155

Abstract

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARIN KENDİ KENDİNİ AĞIZ MUAYENESİ YÖNTEMİYLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ: PİLOT ÇALIŞMA İlkay PEKER1 , Umut PAMUKÇU1 , Zühre AKARSLAN 1 , Fatma Nur YILDIZ 1 , Bülent ALTUNKAYNAK2 , Özlem ÜÇOK1 1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D. 2Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik A.D. Giriş-Amaç: Kendi kendini ağız muayenesi (KKAM), ağız kanserlerinin erken tanısı için önerilen, invaziv olmayan ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, diş hekimliği fakültesine başvuran hastaların KKAM yöntemiyle ilgili memnuniyetini değerlendirmektir. Gereç-Yöntem: Çalışmaya 31-75 yaş arasındaki (yaş ortalaması 42.7) 66 birey dahil edildi. Çalışma için KKAM’nin önemi ve uygulaması ile ilgili bilgiler içeren formlar hazırlandı. Katılımcılardan evlerinde sakin bir ortamda formu okuyarak KKAM uygulaması yaptıktan sonra, yöntemden memnuniyetleri, kolay olup olmadığı, KKAM yapmaya devam edip etmeyecekleri ve yöntemin etkinliğine dair düşünceleri ile ilgili sorular soruldu. Katılımcılar, doldurdukları formları ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanlarına teslim ettiler. Elde edilen veriler kaydedilerek deskriptif istatistik ile analiz edildi. Bulgular: KKAM yapan bireylerin çoğu (%80) yöntemi kolaylıkla uyguladığını ve memnuniyet duyduklarını (%89) belirtti. Katılımcıların %89’u bundan sonra da KKAM yapmaya devam edeceğini ve yöntemin etkinliğine inandıklarını (%77.3) beyan ettiler. Sonuç: Çalışmanın sonuçları katılımcıların büyük bir bölümünün KKAM yönteminden memnun olduğunu ve bundan sonraki yaşamlarında uygulamaya devam edeceğini gösterdi. Aynı zamanda katılımcılar çoğunlukla, KKAM yönteminin kolay uygulanabilir ve etkin bir yöntem olduğunu düşündüklerini belirttiler. Anahtar Kelimeler: Ağız muayenesi, kendi kendini muayene, memnuniyet SATISFACTION OF THE PATIENTS' WITH THE MOUTH SELF-EXAMINATION METHOD WHO REFERED A DENTAL FACULTY: A PILOT STUDY Ilkay PEKER1 , Umut PAMUKCU1 , Zühre AKARSLAN 1 , Fatma Nur YILDIZ 1 , Bülent ALTUNKAYNAK2 , Ozlem UCOK1 1Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology 2Gazi University Faculty of Sciences, Department of Statistics Introduction-Purpose: Mouth self-examination (MSE) is a non-invasive and an easy method recommended for the early diagnosis of oral cancers. The aim of this study is to evaluate the satisfaction of the patients' refering to the faculty of dentistry with the MSE method. Material-Method: 66 individuals aged 31-75 years old (mean age 42.7) were included in the study. For the study, forms containing information about the importance and application of MSE were prepared. The patients were asked to read the form with MSE in a calm environment at home, and record their satisfaction with the method, whether it was easy, whether they would continue to do MSE and their thoughts on the effectiveness of the method. The participants delivered the filled forms to the maxillofacial radiologists. The obtained data were recorded and analyzed with descriptive statistics. Results: Most of the individuals who performed MSE (80%) stated that they applied the method easily and were satisfied (89%). 89% of the participants declared that they will continue to perform MSE and believe in the effectiveness of the method (77.3%). Conclusion: The results of the study showed that most of the participants were satisfied with the MSE method and will continue to practice it in their future lives. At the same time, the participants mostly stated that they thought the MSE method was an effective and an easy method to apply. Keywords: Oral examination, self-examination, satisfactio