REFLECTIONS OF SYMBOLS IN MYTHOLOGY TO KAYIHAN KESKİNOK'S WORKS


Creative Commons License

Yayan G. H., Akkaya Yıldız R. A.

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.7, no.25, pp.217-233, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mythology is the dialectics of the past of human beings in ritual with thoughts and descriptions; They are the first and most basic sources in the thought life of all societies on earth. Mythology, which covers life and the world in a perception system, covers all world views. The word "Mythology" is made of Greek, a kind of fairy tale, a story, and "Mythos", which means "Logos", which means "Myth". Mythologies are reflected in works of art by people in all geographies. People used their gods and heroes, which they consider sacred, in works of art. In contemporary Turkish painting, these heroes and their stories continue to be kept alive with motifs and symbols. In this study, mythological analysis of the works of our artist Kayıhan Keskinok, who has grown up and has an important place in Turkish culture, has been attempted to be interpreted.


Keywords: myth, art, Kayıhan Keskinok

Mitoloji, insanoğlunun geçmişinin ritüelde düşünce ve tasvirlerle gerçekleştirdiği diyalektikleri olarak; yeryüzünde bulunan vebütün toplumların düşünce hayatlarındaki ilk ve en temel kaynaklardır. Yaşamla dünyayıbiralgılama sistemi içinde ele alan mitolojibütün dünya görüşlerinikapsamaktadır.Mitoloji kelimesi, Yunanca, bir nevi masal, hikâye demek olan “Mythos” ile, söz anlamına gelen Logoskelimelerindenyapılmışolup, eski zamanlarda gelmişve yaşamışolan ulusların inandıklarıtanrı, kahraman, peri ve devlerin hayat maceralarınıiçine alan Mithikayelerdir. Mitolojiler bütün toplumlarda insanlar tarafından kutsal sayılan tanrı ve kahramanların efsaneleri bir şekilde sanat eserlerine yansıtılmıştır. Günümüzde çağdaş Türk resminde bu kahramanlar ve hikayeleri motif ve semboller ile, sanatçılarla yaşatılmaya devam edilmektedir.Bu çalışmada Türk kültürü içerisinde,önemli bir yeri olan sanatçımızdan Kayıhan Keskinok'un eserleri, mitolojik anlamda analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile eser incelemesikullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Mitos, sanat, semboller, Kayıhan Keskinok