İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI TANILI ÇOCUKLARDA BİYOLOJİK AJAN HİPERSENSİTİVİTESİ


Creative Commons License

Polat Terece S., Ertoy Karagöl H. İ., Teker Düztaş D., Köken G., Yapar D., Eğritaş Gürkan Ö., ...More

16. Çocuk Allerji ve Astım Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2022, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.176
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), ataklar halinde seyreden, kronik, multisistemik bir hastalık

grubudur. Biyolojik ajanlar (BA) çocuklarda İBH tedavisinde kullanılan hastalığı modifiye edici

ilaçlardır. BA’lar yüksek moleküler ağırlıklı protein yapıları nedeniyle potansiyel olarak immünojeniktir.

BA’lara bağlı hipersensitivite reaksiyonu (HSR) iyi bilinen bir durumdur. Ancak şimdiye kadar sadece

İBH’li çocuklarda BA’larla HSR gelişimini değerlendiren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır .

Amaç: Çalışmamızda İBH tanısıyla takip edilen çocuklarda BA’larla HSR sıklığını ve bunu etkileyen

faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Çocuk Gastroenteroloji kliniğinde Ocak 2009-Ağustos 2022 tarihleri arasında

İBH tanısı konulan çocuk olgular dahil edilmiştir. Demografik veriler, İBH tedavileri, BA kullanımı ve

HSR gelişimi çocuk gastroenteroloji, BA’larla HSR gelişen olgularda reaksiyon sırasındaki bulgular,

tedavisi ve yönetimiyle ilgili veriler çocuk alerji dosyalarından elde edilmiştir.

Sonuç: Çalışmaya 106’sı (%57) erkek 186 olgu dahil edilmiştir. Olguların %35,5’nin eşlik eden kronik

hastalığı, %13,4’ünün ise alerjik hastalığı bulunmaktadır. Olguların %3,8’inde İBH tedavisinde kullanılanlar

dışındaki ilaçlarla HSR öyküsü bildirilmiştir. Herhangi bir dönemde BA alan olgu sayısı 47

(% 25,2) iken halen 22 olgunun BA (% 11,8) aldığı görülmüştür. Şimdiye kadar olgulara 1036 kez BA

uygulanmıştır. BA tedavisi alan 47 hastaya toplamda 354 kez infliximab, 636 kez adalimumab, 46 kez

vedolizumab uygulanmıştır. Altı hasta (% 12,7) birden farklı çeşitte BA kullanmıştır. BA alan olguların

3’ünde infliximabla HSR (2 akut infüzyon ilişkili reaksiyon, 1 anafilaksi) geliştiği görülmüştür (% 6,4).

Uygulama başına HSR sıklığı % 0,3 bulunmuştur. Hiçbir hastada geç tip HSR görülmemiştir. Akut infüzyon

ilişkili reaksiyon gelişen olgular infüzyon hızının azaltılmasıyla, anafilaksi gelişen olgu ise desensitizasyonla

tedavilerini sorunsuz almıştır. Çalışmamızda, BA’la HSR gelişenlerle gelişmeyenler

arasında yaş, cinsiyet, tanı yaşı, hastalık süresi, eşlik eden alerjik/kronik hastalık/ilaç alerjisi varlığı,

BA türü, uygulanan BA sayısı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p > 0.05).Çalışmamızda İBH

tanılı çocuk hastalarda BA HSR’lerin tamamı infliximabla gelişmiştir. Adalimumab ve vedolizumab

ile HSR görülmemiştir.