BİR ERKEK ÖĞRENCİNİN DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMALARI SIRASINDAKİ MESLEK ALGISI VE DENEYİMLERİ


Creative Commons License

Uzun Aksoy M., Arslan Gürcüoğlu E., Tüfekci Akcan A.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.54-63, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nursing is a health discipline that treats the individual as a whole with all its dimensions. The nursing profession has become a profession that men also work with the changing of the professional law in 2007. Patients who are familiar with female nursing profiles for centuries has entered into an acceptance process with male nurses. Male nurses are integrated during this admission process during nursing education. In this research, it was conducted to understand how the nursing profession was perceived by a male nursing student, nursing career election process of student, and experiences as a male nurse student during the clinical practices of labor, women health and diseases nursing course. The research was conducted in a basic qualitative research design and interviewing and observation techniques were used to collect data. Results have been presented in two main titles which were „Perception of nursing profession‟ and „ Student‟s experiences of clinical practices and labor, women health and diseases nursing course‟. As a result of the research, it was determined that the male student did not voluntarily choose the nursing profession, had difficulty because of gender in the maternity services during his education, and did not tend to prefer to work in maternity services after graduation.

Hemşirelik, bireyi tüm boyutları ile bir bütün olarak ele alan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik mesleği 2007 yılında meslek yasasının değişmesiyle birlikte erkeklerin de çalıştığı bir meslek haline gelmiştir. Yüzyıllardır yalnızca kadın hemşire profiline alışkın hastalar erkek hemşireler ile birlikte bir kabullenme sürecine girmiştir. Erkek hemşireler bu kabullenilme sürecine hemşirelik eğitimleri sırasında entegre olmaktadırlar. Bu araştırmada hemşirelik mesleğinin bir erkek hemşirelik öğrencisi tarafından nasıl algılandığını, öğrencinin bu mesleği seçim sürecini ve bir erkek hemşire olarak kadın doğum dersi klinik uygulamaları sırasındaki deneyimlerini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, temel nitel araştırma deseninde yapılmış ve verilerin toplanmasında görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Bulgular, “Hemşirelik Meslek Algısı” ve “Öğrencinin Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi Ve Klinik Uygulama Deneyimleri” olmak üzere iki ana başlıkta sunulmuştur. Araştırma sonucunda, erkek öğrencinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçmediği, öğrenciliği sırasında kadın-doğum servislerinde cinsiyetinden dolayı sıkıntı yaşadığı ve mezuniyet sonrası bu servislerde çalışmayı tercih etme eğiliminde olmadığı belirlenmiştir.