Demiryolu Karşılıklı İşletilebilirlik Belgelerindeki Farklı Uygulamaların Değerlendirilmesi


Hatipoğlu S. , Koyuncu A. Ş.

3rd INTERNATIONAL APRIL 23 SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2021, pp.322-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.322-323

Abstract

Demiryolu ulaĢımının rekabete daha açık hale getirilerek ülkeler arası entegrasyonun sağlanması ve bu entegrasyonun sağlanması için ülke bazında temel farklılıklar gösteren demiryollarını standart hale getirmek gerekmektedir. Bu standartlaĢma sağlandıktan sonra yolcu/ yük taĢımacılığı daha etkin zaman kullanımı ile daha kolay bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecektir. Avrupa Birliği, demiryollarında standartlaĢmanın sağlanması amacıyla için ülkelerin uyması gereken Ģartları belirlemiĢtir. Bu Ģartlar belgelendirme, altyapı, enerji, bakım, sinyalizasyon ve yönetim gibi alanları içermektedir. Entegre bir demiryolu ağı oluĢturulabilmesi için hat geniĢliği, hatların geometrik özellikleri, hat yapıları üzerinde oluĢan yükler, ray özellikleri, gabari ölçüleri ve istasyon özellikleri gibi demiryolu sistemlerinin teknik uyumluluğunun sağlanması bir gerekliliktir. Uluslararası demiryolu trafiğinde demiryolu araçlarının kesintisiz ve emniyetli hareketinin sağlanabilmesi için bir demiryolu sisteminin sahip olması gereken performans karĢılıklı iĢletilebilirlik olarak adlandırılmaktadır. Ulusal ve uluslararası demiryolu sistemleri arasında raylı taĢıma hizmetleri, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği‘ne uyumlu olarak demiryolu emniyetini sağlamak üzere karĢılıklı iĢletilebilirliğe dair yerine getirilmesi gereken koĢulları içermektedir. Temel gerekleri karĢılamak ve demiryolu sisteminin karĢılıklı iĢletilebilirliğini sağlamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından her bir alt sistem için Avrupa Birliği Resmi Gazetesi‘nde karĢılıklı iĢletilebilirlik teknik Ģartnameleri (TSI) yayınlanmaktadır. Bu çalıĢma içerisinde ülkemiz demiryollarının mevcut durumu, demiryolu sistemlerinin ana baĢlıkları altında ele alınmıĢtır. Avrupa ve Asya arasında köprü konumundaki Türkiye için, sınır komĢu ülkelerin belirlemiĢ olduğu gabari, hat ve ray özellikleri gibi teknik Ģartlar değerlendirilmiĢtir. Avrupa ve Asya sınırlarındaki farklı uygulamalar, komĢu ülkelerin karĢılıklı iĢletilebilirlik belgeleri incelenmiĢ ve literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢtir