The Reliability and Validity of the Home Early Literacy Environment Scale (HELE)


Karaahmetoğlu B., Turan F. F.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, pp.479-487, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering the benefits of the home literacy environment for children, this study aims to develop a tool to measure early literacy opportunities provided by families to their children. As a result of the Exploratory Factor Analysis, the eigenvalue of the scale is composed of four factors and 11 items, and it represents 21.73 %of the total variance in the first factor, 20.75%of the second factor, 16.65%of the third factor and 15.33 of the fourth factor. The total variance in the four factors reveals approximately 74.47%of it—Cronbach (α) reliability values of factors range between .73 and .88. The reliability value for the general scale is identified as .72. The results show that this scale is a reliable measurement tool to identify the views of families in the home literacy environment. After carrying out validity and reliability studies, we calculated cut-off scores for the scale. The lowest score might be eight, while the highest score might be 32 received from this scale. Accordingly, we found out that 8-15 points are insufficient, while 16-23 is average and 24-32 insufficient for the home literacy environment.


Erken okuryazarlık ev ortamının çocuklar için faydalarının büyük olduğu bilinmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, bu çalışmanın amacı ailelerin çocuklarına sağladığı erken okuryazarlık fırsatlarını değerlendirmek için bir araç geliştirmektir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için yapılan AFA sonucunda ölçeğin 4 boyut ve 11 maddeden oluştuğu görülmüştür. Tüm faktörlerinin varyansın %74,47’sini açıkladığı belirlenmiş olup, “Ebeveyn İnançları” faktörü toplam varyansın %21, 73’ünü, “Yazı İlgisi” faktörü %20,75’ini, “Kitap Okuma Sıklığı” %16,65’ini ve “Okuryazarlık Öğretimi” faktörü de %15,33’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach α güvenirlik değerlerinin .73 ve .88 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin geneline ait güvenirlik değerinin .72 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen değerler, bu ölçeğin ev ortamında erken okuryazarlığa ilişkin aile görüşlerini belirlemede güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Erken Okuryazarlık Ev Ortamı Ölçeği (EROY-EV)’nin ölçüt geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Ölçeği (EVOK)’nden elde edilen puan ile arasındaki toplam korelasyon hesaplanmıştır ve her iki ölçek arasındaki toplam korelasyon değeri .72 olarak bulunmuştur. Ölçek için kesme puanları hesaplanmış olup, alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan ise 32’dir. Buna göre 8-15 puan aralığı yetersiz, 16-23 puan aralığı orta ve 24-32 puan aralığı ise yeterli bir ev erken okuryazarlık ortamı olarak belirlenmiştir.