Nurse Candidates' Lifelong Learning Tendencies: A Qualitative Study


Creative Commons License

Uysal Yalçın S., Özaslan Z., Şimşek Şahin E., Alptekin H. M., Erdoğan B., Aydın Er R.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.55-63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The research was conducted to determine the opinions and tendencies of life-long learning of last grade nursing students. In the research, a qualitative descriptive approach was adopted. Ten last grade nursing students who received undergraduate education at the Faculty of Health Sciences were selected as the sample of this study. In-depth interviews were conducted using semistructured interview format. A thematic analysis was used to evaluate the interviews. Data were collected from fourth grade girls (n = 5) and male (n = 5) students studying at the Faculty of Health Sciences Nursing Department. There were 4 main themes in the analysis of lifelong learning trends of last grade nursing students: need to follow information and innovations, information resources, effect of social circulation on information transfer, departmental elective courses are related to lifelong learning. Students' lifelong learning tendencies are considered to be normal. However, considering the meaning of lifelong learning and the themes taken, it is thought that the students know this concept but they do not know the sources they will use to reach this concept and the sources they will use. Therefore, encouraging students, enhancing their interest and desire to self-learning shall ensure that view of lifelong learning is internalized and behaved by these students. Keywords: Nursing, Lifelong Learning, Student

Bu çalışma, son sınıf hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerini ve eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel tanımlayıcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme ile seçilen bir Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimi gören son sınıf on hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Derinlemesine görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme formatı kullanılarak yapılmıştır. Görüşmeleri değerlendirmek için tematik analiz kullanılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören dördüncü sınıf kız (n=5) ve erkek (n=5) öğrencilerden veriler toplandı. Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin analizinde 4 ana tema bulundu: bilgi ve yenilikleri takip etme gereksinimi, bilgiye ulaşım kaynakları, sosyal çevrenin bilgiye ulaşımda etkisi, bölüm seçmeli derslerin yaşam boyu öğrenme ile ilişkisidir. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin normal olduğu düşünülmektedir. Ancak yaşam boyu öğrenmenin anlamını, çıkarılan temalar göz önüne alındığında öğrencilerin bu kavramı bildikleri fakat bu kavrama ulaşmakta izleyeceği yolları, kullanacağı kaynakları tam olarak bilmedikleri düşünülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin kendi kendine öğrenmeye teşvik edilmeli, öğrenme merak ve arzusu arttırılmalı, bu sayede öğrenmenin yaşam boyu devam eden yönünü benimsemeleri ve davranış biçimi haline getirmeleri sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenci