A comparative analysis of initial violin teaching method of used in musiceducation departments and state conservatories educating Turkish music


Creative Commons License

Geboloğlu B., Albuz A.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.6, pp.140-152, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 6
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.140-152

Abstract

Bu araştırma, Türk müziği eğitimi veren devlet konservatuvarları ile eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi A.B.D.‟nda uygulanan başlangıç keman öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi ve karşılaştırmalı analizine yöneliktir. Araştırma, durum tespitine dayalı genel tarama modelinde betimsel bir çalışma olup; nitel verilerin elde edilmesinde kaynak/belge tarama yöntemi kullanılmış, nicel verilerin elde edilmesinde ise örneklem grubunda yer alan öğretim elemanlarının görüşlerini tespit etmeye yönelik olarak anket tekniği uygulanmıştır. Anketlerin alanlara ilişkin değerlendirilmesinde % ve f, karşılaştırmalı analizinde ise Ki-kare testine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda; iki kurum arasında başlangıç keman öğretiminin büyük ölçüde farklılıklar gösterdiği tespit edilmiş ve genel anlamda başlangıç Türk müziği keman öğretiminin de uluslar arası kabul edilen metodlarla yürütülmesinin yararlı olacağı önerisinde bulunulmuştur.