INVESTIGATION OF BULLYING BEHAVIOR LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS


Creative Commons License

Kale M.

Turkısh Studies-Educational Sciences, vol.14, no.6, pp.3169-3180, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to investigate the levels of bullying behaviors among students in different universities. Within the scope of this general purpose, the following questions were sought. 1. What are university students' views on bullying? 2. Is there a meaningful difference between university students' opinions about bullying with respect to the universities they study? 3. Is there any significant difference between university students' opinions about bullying according to their departments? 4. Is there a significant difference between university students' opinions about bullying compared to their teaching programs? 5. Is there a significant difference between university students' opinions about bullying according to their grade levels? The research was carried out in relational survey model, one of the general survey models. The students who study in the faculties of education of three state universities constitute the research population. The research sample consisted of a total of 557 students; 237 from A university, 197 from B university and 123 from C university. As a data collection tool, The Bully Index scale, which was developed by Smith and Hoy (2004), and was adapted to Turkish students by Kale (2019) was used in this study. Cronbach's Alpha scale of reliability coefficient was found to be .94. The scale has a single factor (Student Bullying) and explains 72% of the total variance. Factor load values of 8 items in the scale ranged from .56 to .83. The data collected were tested for normal distribution and found to be normal. All questions were analyzed using One-Way ANOVA. When the results were examined, it was seen that there was a significant (p <.05) difference between at least two groups regarding bullying levels. 

Bu araştırma, farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin birbirlerine karşı gösterdikleri zorbalık davranışlarının düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. Üniversite öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri nedir? 2. Üniversite öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri arasında okudukları üniversitelere göre anlamlı fark var mıdır? 3. Üniversite öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri arasında okudukları bölümlere göre anlamlı fark var mıdır? 4. Üniversite öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri arasında okudukları öğretmenlik proğramlarına göre anlamlı fark var mıdır? 5. Üniversite öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri arasında okudukları sınıf düzeyine göre anlamlı fark var mıdır? Araştırma genel tarama modellerinden, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise bu evren içerisinden random yöntemlerle seçilen A üniversitesinden 237, B üniversitesinden 197 ve C üniversitesinden 123 öğrenci olmak üzere toplam 557 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Smith ve Hoy (2004) tarafından geliştirilen Bully İndex ölçeğinin, üniversite öğrencilerine yönelik olarak, Kale (2019) tarafından yapılan Türkçeye uyarlanmış “Student Bullying (Öğrenci Zorbalık)” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı .94 bulunmuştur. Ölçek tek faktörlü (Student Bullying) bir yapıda ve toplam varyansın %72’sini açıklamaktadır. Ölçekde yer alan 8 maddenin faktör yük değerleri .56 ila .83 arasında değişmektedir. Toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiş ve normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Tüm sorular Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında her soru bazında en az iki grup arasında zorbalık düzeylerine ilişkin anlamlı (p< .05) farkın olduğu görülmüştür.