ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2019/364


Sat N. A. , Varol Özden Ç. , Öcalır Akünal E. V.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİ, ss.19, Ankara, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Çayırlı Mahallesi, 115504 ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda Gölbaşı Belediye Encümeninin 09/07/2013 tarih ve 53/297 sayılı kararıyla kabul edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 13/03/2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon işlemi ile dayanağı Çayırlı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli imar planının taşınmazlarıyla ilgili kısımlarının iptali istemiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada; dava konusu işlemlerin iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 14/12/2018 günlü, E:2018/2118, K2018/2536 sayılı karara karşı istinaf yoluna başvurulması.