ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2019/364


Sat N. A. , Varol Özden Ç. , Öcalır Akünal E. V.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİ, pp.19, Ankara, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: Ankara

Abstract

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Çayırlı Mahallesi, 115504 ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda Gölbaşı Belediye Encümeninin 09/07/2013 tarih ve 53/297 sayılı kararıyla kabul edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 13/03/2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon işlemi ile dayanağı Çayırlı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli imar planının taşınmazlarıyla ilgili kısımlarının iptali istemiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada; dava konusu işlemlerin iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 14/12/2018 günlü, E:2018/2118, K2018/2536 sayılı karara karşı istinaf yoluna başvurulması.