İLKÖĞRETiM 6.SINIF TEKNOLOJi VE TASARIM DERSi PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERi iLE DEĞERLENDiRiLMESi


Creative Commons License

Gelişli Y., Okur A., Cuma S.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.67-80, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Bu çalışma, ilköğretim okullarının 6-7-8.sınıflarında yer alan Teknoloji ve Tasarım Dersi 6. Sınıf Programına ve uygulanmasına ilişkin ders öğretmenlerinin görüşlerinin, asıl branş, mesleki kıdem faktörüne göre değişip değişmediğinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini MEB Hizmet Đçi Eğitim Daire Başkanlığınca 2006- 2007 öğretim yılında teknoloji ve tasarım dersi formatör öğretmen yetiştirme kursuna katılan 635 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise Mersin ve Erzurum’da düzenlenen kurslarda ulaşılan 339 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacı tarafından bir bilgi formu, birde likert tipi anket geliştirilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri arasında fark olup olmadığı varyans analizi, gruplar arası fark ise LSD testi ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin önceki branşlarının; programın genel amaçlarına, kazanımlarına ve etkinliklerin sınıf içi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin farklılaşmasında etkisi olmuştur. Programın içeriği ile ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarında ise tüm branşlardan gelen öğretmenlerin görüşleri benzer yapıdadır. Öğretmenlerin kıdem süreleri, programa bakış açılarında önemli bir farklılık oluşturmamıştır.

Anahtar Sözcükler: Teknoloji ve Tasarım Dersi, Program Geliştirme, Program Değerlendirme

THE EVALUATION OF TECHNOLOGY AND DESIGN LESSON’S CURRICULUM AT PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS ABSTRACT

The aim of this research is to determine teachers’ views on the curriculum of Technology and Design lesson for 6th grades and whether these views change according to teachers’ career, and branch. The universe of the research is formed by 685 teachers who attended the courses for expert teacher training in 2006 – 2007 academic year by Ministry of Education In-Service Training. The sample is formed by 339 teachers who attended the courses in Mersin and Erzurum. 

An information form and likert typed survey has been developed to collect data for this study. Variation analysis, LSD test are used to see whether there are differences between teachers’ view. The ex-branches of teachers affected the main aims of the curriculum, acquisitions and having different views about classroom activities. The views of the teachers form all branches about the content of the curriculum, measurement, methods and materials are similar. Teachers’ career experience does not make an importance difference on their point of view to curriculum. Key Words: Technology And Design Lesson’s, Curriculum Development, Curriculum Evaluation