Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.11-24, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim düzeyi en yüksek grubu temsil ettiği varsayılan öğretim elemanlarının fiziksel aktivite düzeylerini (FAD) belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla, tarama modeline göre yapılan bu araştırmaya Ankara il merkezindeki üniversitelerde görev yapmakta olan tesadüfi örneklem yolu ile seçilmiş 752 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırma grubunun son üç aydır düzenli olarak yapmakta oldukları fiziksel aktivitelerin düzey ve biçimlerini belirlemek için Blair tarafından oluşturulan Cooper Anketi kullanılmış, öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, akademik unvan, aylık gelir ve vücut kitle indeksi değerlerine göre fiziksel aktivite düzeylerindeki dağılım ve farklılıklar incelenmiştir. Ölçme aracına katılımcılar kendi boy ve ağırlıklarını rapor ettiklerinden, vücut kitle indeksi bu değerler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre, bayanların fiziksel aktivite düzeyleri erkeklere oranla anlamlı derecede düşüktür. Araştırmada yaşa, çocuk sahibi olma durumuna ve akademik unvana göre fiziksel aktivite düzeyinde manidar farklılıklar olmamasına rağmen, öğretim elemanlarında yaş ve akademik düzey arttıkça fiziksel aktivite düzeyinin de yükseldiği gözlenmiştir. Aylık geliri yüksek olan öğretim elemanları lehine fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Çalışmada obez olan öğretim elemanları ile normal kilolu olanlar arasında fiziksel aktivite düzeyine göre farklılık bulunamamıştır.