Konut Alt Piyasalarının Tanımlanması ve Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Kütük T. , Özelçi Eceral T.

7.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020, ss.189-201

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.189-201

Özet

https://app.box.com/s/rvnfp50ro19w09giyshq5gagztf0zte4Konutpiyasası,kendiiçindebenzerözelliklergösterenhomojengruplarıiçerenaltpiyasalardanoluşmaktadır.Birkonutaltpiyasasınıntekbirtanımıyapılamamaklabirlikteyapılançalışmalar,konutpiyasasınıntekbirhomojenpiyasadanötefarklıamabirbiriyleilişkilialtpiyasalarsetiyledahaiyianalizedilebileceğinigöstermiştir.Budurum,literatürdealtpiyasalarınnasılbelirleneceğineyöneliktartışmalarayolaçmıştır.Konutsektörüsözkonusuolduğundaaltpiyasalarkonutlarınkonumsalyakınlıkvekonutözelliklerininbenzerliğigibiyapısalvemekansalözelliklertarafındanbelirlenmektedir.Buçalışmanınamacı,konutaltpiyasalarınıtanımlamakvebelirlemekiçinkullanılanfarklısınıflandırmalarıinceleyerekkonutaltpiyasalarınınnasıldeğerlendirileceğinedairsorularıyanıtlamaktır.Buçerçevede,konutaltpiyasalarınınbelirlenmesineyönelikkullanılandeğişkenlerveyöntemlerincelenmiştir.Yapılanliteratürincelemesisonucundakonutunmekansal,yapısalvetalepedenhanehalkınınözelliklerinibirleştirensistematikbiryönteminaltpiyasalarıbelirlemededahabaşarılısonuçlarvereceğinigöstermiştir.Buçalışma,Ankara'dakikonutpiyasasıiçindekialtpiyasalarınbelirlenebilmesiiçinbiraltlıkoluşturacaktır.AnahtarKelimeler:Konutpiyasası,altpiyasa,mekansalözellikler,yapısalözellikler.