ELİT GENÇ HENTBOLCULARIN BACAK İLE ANAEROBİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

KAYA Ö. B., AYDOS L.

Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol.3, no.1, pp.31-47, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı pandemi süresince haftalık antrenman sayısını ve gününü düşüren profesyonel bir hentbol takımındaki 17-18 yaş arası genç oyuncuların bacak kuvvetleri ile anaerobik kuvvetleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın grubunu profesyonel erkek hentbol takımının 22 genç oyuncusu oluşturmaktadır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23 veri analiz programı, tüm değişkenler için Shapiro-Wilk normallik testi, bacak kuvvetleri ve anaerobik kuvvetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca bacak kuvvetlerinin ve vücut yağ yüzdelerinin anaerobik kuvvetlerini ne ölçüde açıkladığını tespit edebilmek için doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların vücut yağ yüzdeleriyle, bacak kuvveti ve anaerobik kuvvet arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p>.05) gözlemlenmiştir. Aynı şekilde katılımcıların vücut kitle indeksleri ve bacak kuvvetleri arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Vücut kitle indeksi (BMI) değerleri ve vücut yağ yüzdeleri arasındaki ilişkinin pozitif yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu (r=.491, p<.05), benzer şekilde sporcuların vücut kitle indeksleri ve anaerobik kuvvet arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r=.844, p<.001). Araştırmamızın ana değişkenleri olan anaerobik kuvvet ve bacak kuvvetinin birbiriyle pozitif yönlü orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye (r=.552, p<.01) sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bacak kuvvetinin (B=1.993, p<.05) ve vücut kitle indeksinin (BMI) (B=44.813, p<.001) anaerobik kuvvet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı açıklayıcı etkilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak genç hentbolcuların bacak kuvvetleri ile anaerobik kuvvetleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki ve ek olarak bacak kuvvetinin gerek tek başına gerekse vücut kitle indeksi değişkeniyle birlikte anaerobik kuvvet üzerindeki değişimi açıkladıkları görülmüştür.