DEVELOPING THREE-TIRE MISCONCEPTION TEST ABOUT REGULAR CIRCULAR MOTION


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş., Güneş B.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.278-292, 2011 (SSCI) identifier identifier

Abstract

This study aimed to develop a test which determined whether students have misconceptions about regular circular motion. The developed test has seven three-tiered items. The second phase of the test items is multiple-choice requiring the reason of the answer and it includes some possible misconceptions. In this phase, the choices determined as a result of the semi-structured interview with 10 students and there has been also remained an open ended choice. The reliability coefficient found as 0.68 by a pilot implication which 68 students attended. The test applied to 286 teacher candidates who are training in certain departments of Gazi Education Faculty in 2005-2006 academic years. As a result, it found that the students have misconceptions in certain levels which were estimated before. The students have misconceptions mostly about velocity and force at regular circular motion. Additionally, the students make out causal connection between circular motion and centripetal force.
Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgılarının ne derecede olduğunu tespit etmek için bir test geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen test, yedi maddeden ve üç-aşamalı olarak hazırlanmıştır. Testin ikinci aşaması, birinci maddede verilen cevabın nedeninin istendiği çoktan seçmeli ve muhtemel kavram yanılgılarını da içeren niteliktedir. Bu aşamada, seçenekler önceden 10 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat sonucunda belirlenmiştir ve açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. Testin KR–20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katıldığı bir pilot uygulama ile hesaplanarak 0.68 olarak bulunmuştur. Test, 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi’nde, çeşitli anabilim dallarında öğrenim gören toplam 286 öğretmen adayına uygulanmıştır. Sonuç olarak, önceden tahmin edilen kavram yanılgılarının öğrencilerde çeşitli oranlarda var olduğu görülmüştür. Öğrencilerde en fazla dairesel hareket esnasında hız ve kuvvet konularında kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, dairesel hareket ile merkezcil kuvvet arasında neden-sonuç ilişkisi kurmakta yanıldıkları görülmüştür.