The Effect Of Using Multımedia In Ataturk Principles And Revolution History Education On The Academic Success And Attitude


Creative Commons License

Şahingöz M., Akbaba B.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.17, pp.17-37, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to identify the effect of the usage of multimedia on students’ academic achievement in the Ataturk Principles and Revolution History course, and their attitudes towards Ataturk Principles and Revolution History course. The experimental application of the research has been accomplished with 71 students in the first A and B classes in the Turkish Education Department, GaziFaculty of Education, Gazi University, Ankara in the 2007-2008 academic years. There were 36 students in the experimental group and 35 students in the control group. The research has been done with a pre-test and post-test experimental design with a control group. The data of the research have been collected with the Ataturk Principles and Revolution History academic achievement test, Ataturk Principles and Revolution History attitude scale. The data gained from the academic achievement test and attitude tests were evaluated with the independent sample t-test, and two way ANOVA for repeated measurements with SPSS 15. 0 programme. According to the study results, the usage of multimedia in Ataturk Principles and Revolution History course has made a meaningful difference statistically in the students academic achievement [F(1-69) = 6. 040, p<. 05)]. The usage of multimedia has brought about a meaningful difference statistically in the students’ attitude to Ataturk Principles and Revolution History course [F(1-69) = 9. 423, p<.05)].

Bu araştırmanın amacı, çoklu ortam kullanımının öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersindeki akademik başarılarına ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın deneysel uygulaması 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1. sınıf A-B şubelerinde öğrenim gören 71 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 36, kontrol grubunda 35 öğrenci yer almıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi akademik başarı testi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi tutum ölçeği ile toplanmıştır. Akademik başarı testi ve tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 15. 0 programında bağımsız gruplar için t testi ve tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde çoklu ortam kullanımı öğrencilerin akademik başarılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmuştur [F(1-69) = 6. 040, p<. 05)]. Çoklu ortam kullanımı, öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihine yönelik tutumları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmuştur [F(1-69) = 9. 423, p<. 01)].