Structured Intelligence Analysis Techniques: An Assessment for the Importance of “Indicators or Signposts of Change” Analysis Technique


Çencen N., Kocamanoğlu S., Berk M. B.

Sde Akademi Dergisi, vol.1, no.4, pp.104-128, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Sde Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.104-128

Abstract

With the help of intelligence analysis techniques, there is an increase in comprehensiveness, reliability, and usefulness of intelligence assessment reports for policymakers’ decision-making process. When analysis techniques are categorized according to their objectives, diagnostic techniques aim to make analytical reasoning, assumptions, or intelligence information gaps more transparent. The “Indicators or Signposts of Change” analysis technique is also a very powerful aid to support other structured analysis techniques. In this study, “Indicators or Signposts of Change” analysis, which is one of 12 structured analysis techniques and classified as one of the diagnostic analysis techniques, was examined. This technique aims to make analytical reasoning, assumptions, or intelligence information gaps more transparent. This study was designed in a qualitative research pattern and used descriptive content analysis and document review. Document review covers the analysis of written materials containing information about the phenomenon and facts that are intended to be investigated. In document analysis in order to create sensible information, analysis requires the study and evaluation of data, gaining understanding, and developing empirical knowledge. In this direction, the definition, importance, analysis methodology, usage areas of analysis techniques, benefits and limitations of the technique, and criticisms of technique were emphasized and sample applications in the historical process were evaluated. As can be seen from the examples of Operation Barbarossa and the Yom Kippur War, the use of the technique of indicators or signposts of change is considered to contribute to rapid adaptation to changes occurring in the planning and execution of the operation to be carried out at the tactical and strategic level. It considered that highquality intelligence data can be produced within the framework of foresight and awareness that analysis of indicators or signposts of change will provide in order to identify errors that may occur as a result of non-control of the quality of information of the Soviet Union and Israel. Identification and monitoring of indicators can play a role in avoiding possible surprises, as well as benefit in predicting global, political, and economic crises.

İstihbarat analiz teknikleri sayesinde istihbarat değerlendirmelerinin kapsamlılığı, güvenilirliği ve po- litikacıların karar almasında yararlılığı arttırılmaktadır. Analiz teknikleri amaçlarına göre gruplan- dırıldığında; tanısal teknikler analitik muhakemenin, varsayımların veya istihbari bilgi boşluklarının daha şeffaf hale getirilmesini amaçlamaktadır. Değişen Göstergeler Analizi tekniği, diğer yapılandırılmış analiz tekniklerini desteklemek için de çok güçlü bir yardımcıdır. Değişen göstergeler veya işaretler ana- lizi; olayları, hedefleri izlemek, ortaya çıkan eğilimleri tespit etmek ve beklenmedik değişikliklere karşı uyarmak için gözlemlenebilir olayların veya eğilimlerin listesini düzenli olarak incelemeye yönelik bir tekniktir. Bir analizci, bir olayı zaman içinde izlemesi gerektiğinde bu değişiklikleri izlemek ve değer- lendirmek için söz konusu tekniği kullanabilmektedir. Bu çalışmada 12 yapılandırılmış ve tanısal analiz tekniklerinden biri olan sınıflandırılmış “Değişen Göstergeler Analizi” incelenmiştir. Bu teknik ile analitik muhakemenin, varsayımların veya istihbari bilgi boşluklarının daha şeffaf hale getirilmesini amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmış olup, betimsel içerik analizi ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Do- küman analizi anlam çıkartmak, anlayış kazandırmak ve ampirik bilgi geliştirmek için verilerin ince- lenmesi ve değerlendirilmesini gerektirir. Bu doğrultuda Değişen Göstergeler Tekniğinin tanımı, önemi, analiz metodolojisi, analiz tekniklerinin kullanım alanları, tekniğin faydaları ve sınırlıkları ve tekniğe yönelik eleştiriler üzerinde durulmuş ve tarihsel süreçteki örnek uygulamaları değerlendirilmiştir. Bar- barossa Harekâtı ve Yom Kippur Savaşı örneklerinde görüldüğü gibi değişen göstergelerin analizi tekni- ğinin kullanımı; taktik ve stratejik seviyede gerçekleştirilecek operasyonun planlanmasında ve icrasında meydana gelen değişimlere hızlı adaptasyon sağlanmasında katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sovyetler Birliği ve İsrail’in bilgi kalitesinin kontrolünün yapılmaması neticesinde ortaya çıkabilecek hataların tespit edilebilmesinde değişen göstergeler analizinin sağlayacağı öngörü ve farkındalık çer- çevesinde kaliteli istihbari verinin üretilebileceği söylenebilir. Göstergelerin tanımlanması ve izlenmesi olası sürprizlere maruz kalmamada rol oynadıkları gibi küresel, siyasi ve ekonomik krizleri öngörmek konusunda fayda sağlayabilir.