DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİKPLANINDAKİ NİCELİKSEL EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMEDÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -Bolu İli Örneği-


Creative Commons License

Şahin H. , Kaya S., Ceren A., Fırat A., Yılmaz M., Maden Ö.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.1, no.4, pp.187-213, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.187-213

Abstract

Özet

Bu çalışmanın amacı; Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim

Bakanlığı ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda; okul

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okul düzeyi için belirlenen niceliksel eğitim

hedeflerinin Bolu ili merkez ilçe ve ilçelerinde gerçekleşme düzeyinin

değerlendirilmesidir. Tarama modelinde olan bu çalışmada evrenin tamamına

ulaşılmıştır; verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden

doküman incelemesi tekniği ve betimsel istatistik kapsamındaki frekans ve

yüzdelerden yararlanılmıştır.

Çalışmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Okul öncesi eğitimde okullaşma

oranında Bolu ilinin kendi stratejik hedefine ulaştığı bu oranında Türkiye

ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Dokuzuncu kalkınma planındaki

hedef ile paralel bir gelişim göstermiştir. İlköğretimde okullaşma oranına

yönelik Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün kendi stratejik hedefini

gerçekleştirmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığının stratejik hedefine, Türkiye

geneline ve Dokuzuncu Kalkınma Planındaki hedeflere göre çok düşük

olmamakla birlikte bu hedeflerin altında kalmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ortaöğretimde okullaşma oranlarına ilişkin gerek Türkiye geneline, gerek İl

Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu stratejik hedefe gerekse

Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan hedefe göre Bolu ili ortaöğretim

okullaşma oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kız çocuklarının

okullaşma oranına ait üç yıl ortalamasında ilköğretimde her yıl kız

öğrencilerinin okullaşma oranının arttığı; ortaöğretimde Türkiye genelinde

olduğu gibi Bolu’da da kız öğrencilerin okula devam oranında bir düşüş

olduğu görülmüştür. Öğrenci akış oranlarına yönelik; ilköğretimden mezun

olan öğrencilerin, genel ortaöğretimlere oranla mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarını tercih ettikleri belirlenmiştir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı

ve oranında ise Türkiye ortalaması ve Dokuzuncu Kalkınma Planında

belirtilen hedefler ile kıyaslandığında; ortalamanın üzerinde yer aldığı

sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kalkınma, Eğitim, Okullaşma Oranı, Stratejik Plan.