Mandibular kanalın morfolojik varyasyonlarının panoramik radyografi ile değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özütürk Ö., Yıldızer Keriş E., Peker İ.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, pp.131

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131

Abstract

Mandibular kanalın morfolojik varyasyonlarının panoramik radyografi ile değerlendirilmesi Özge Özütürk1, Elif Yıldızer Keriş2, İlkay Peker3 1Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Radyoloji Birimi, Muğla, Türkiye 2Yıldırım Bayezit Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 3Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Amaç: Mandibular kanalda çeşitli morfolojik varyasyonlar görülebilir. Mandibulada yapılan cerrahi işlemlerden önce manibular kanaldaki varyasyonların belirlenmesi, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu çalışmanın amacı, mandibular kanalın morfolojik varyasyonlarının panoramik radyografi ile retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 200 hastanın panoramik radyografi görüntüsü dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri ve görüntülerde belirlenen morfolojik mandibular kanal varyasyonları (bifid mandibular kanal ve retromolar kanal) kaydedildi. Tüm değerlendirmeler 5 yıl deneyimli bir ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı tarafından yapıldı. Elde edilen veriler deskriptif istatistik ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması 37.5 olan, 121 (%60.5) kadın ve 79 (%39.5) erkek hastanın görüntüleri incelendi. Hastaların sekizinde (%4), 12 (%3) mandibular kanal varyasyonu belirlendi. Varyasyonlar dört hastada (%2) bilateral olarak izlendi. Varyasyonların 10’u (%83) bifid mandibular kanal, ikisi (%17) ise retromolar kanal şeklindeydi. Sonuç: Çalışmanın sonuçları, incelenen panoramik radyografi görüntülerinin %3’ünde mandibular kanal varyasyonu gözlendiğini ve bu varyasyonların çoğunlukla bifid mandibular kanal şeklinde olduğunu gösterdi. Anahtar Kelimeler: bifid mandibular kanal, retromolar canal, panoramik radyografi Evaluation of morphological variations of mandibular canal via panoramic radiography Özge Özütürk1, Elif Yıldızer Keriş2, İlkay Peker3 1Muğla Oral and Dental Health Center, Radiology Department, Muğla, Turkey 2Yıldırım Bayezit Univercity Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology Department, Ankara, Turkey 3Gazi Univercity Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology Department, Ankara, Turkey Objective: Various morphological variations can be seen in the mandibular canal. Determination of the variations in the mandibular canal is of great importance in terms of preventing possible complications before the surgical procedures in the mandible. The aim of this study is to evaluate the morphological variations of the mandibular canal retrospectively by panoramic radiography. Materials and Methods: The panoramic radiography images of 200 patients were included to the study. The demographic information of the patients and the morphological mandibular canal variations (bifid mandibular canal and retromolar canal) determined on the images were recorded. All evaluations were made by 5 years experienced dentomaxillofacial radiologist. Obtained data were analyzed with descriptive statistics. Results: The images of 121 (60.5%) female and 79 (39.5%) male patients with a mean age of 37.5 were examined. In eight patients (4%), 12 (3%) mandibular canal variations were determined. Variations were observed bilaterally in four (2%) patients. Ten of the variations (83%) were bifid mandibular canals, and two (17%) were retromolar canals. Conclusion: The results of the study showed that the mandibular canal variation was observed in 3% of panoramic radiography images, and these variations were mostly in the shape of a bifid mandibular canal. Keywords: bifid mandibular canal, retromolar canal, panoramic radiograph