The Byzantium Ceramics showing Champleve Technique in the Antalya and Bodrum Museums


Creative Commons License

Bilici S.

Adalya, no.2, pp.223-234, 1998 (AHCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 1998
  • Journal Name: Adalya
  • Journal Indexes: Arts and Humanities Citation Index (AHCI), International Bibliography of Art, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.223-234
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The Byzantium Ceramics, Showing Champleve Technique, in the Antalya and Bodrum Museums
Sema BİLİCİ

The Byzantium ceramics which are to be seen in the Antalya and Bodrum Museums are distinguished by their technique, decoration and style. These ceramics consisting of bowls and plates are underwater finds.

On the inside surface of these ceramics decorated with champleve technique are embellishment of a similar character. Within the medallion in the center, there is a depiction of a struggle between a wild animal (a lion or a tiger) and a deer. Moreover, the blank surfaces of the medallion are embellished with the figure is depicted is surrounded by a few circular enclosing lines.

Many similar samples can be found in a wide geographic area. Examples have been found in the excavations in Corinth and Sparta in Greece and Cherson in southern Russia. Besides, works with similar stylistic features have been found in the Skopelos ship-wreck in the Aegean and in excavations on Cyprus. These works date to late 12th century and the early 13th century, according to stratigraphic data and coins. All three examples are likely to have been produced in the same period and in the same place which has yet to be determind.

This type of glazed pottery is called "Aegean Wares" by A.H.S. Megaw and is said to have been produced in one or more places in the Aegean region. However, a great number of these wares in Turkey's museums have not been considered.

The correct understanding of the works called "Aegean Wares", which are to be found distributed over a very wide geographical area as underwater finds, can only be reached after the publication of the Anatolian examples, as they constitute the largest surviving group of "Aegean Wares".

Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Champlevé Dekorlu Bizans Seramikleri
Sema BİLİCİ

Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Bizans seramikleri teknik, bezeme ve üsluplarıyla dikkat çekmektedir. Kâse ve tabaklardan oluşan bu seramikler su altı buluntularıdır.

Champlevé tekniğinde bezeli bu seramiklerin iç yüzlerinde benzer karakterde bezemeler görülmektedir. Merkezdeki madalyonun içinde bir yaban hayvanı (aslan veya kaplan) ile bir geyik arasında mücadele sahnesi görülür. Madalyonun boş kısımları da birkaç dairesel çizgiyle doldurulmuştur.

Daha geniş bir coğrafyada benzer örnekler bulunabilir: Yunanistan'da Korinthos ve Sparta ve güney Rusya'da Kherson kazılarında benzer örnekler ele geçmiştir. Benzer üslupsal özeliklere sahip başka örnekler de Ege Denizi'nde Skopelos batığında ve Kıbrıs'taki kazılarda da gün ışığına çıkartılmıştır. Bu eserler sikke ve stratigrafik verilere dayanılarak geç 12. yüzyıl ve erken 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Her üç örnek de muhtemelen aynı dönemde, henüz bilinmeyen aynı merkezde üretilmiş olabilir.

Bu tür seramiklere A.H.S. Megaw tarafından 'Aegean Wares' (Ege Malı) adı verilmiş ve Ege bölgesinde bir veya daha fazla merkezde üretilmiş olabileceği öne sürülmüştür. Ne var ki, Türkiye müzelerindeki çok sayıdaki örnek dikkate alınmamıştır.

Aegean Wares denilen ve su altı buluntuları olarak çok geniş bir coğrafyada ele geçen bu eserlerin doğru bir değerlendirilmesi ancak günümüze ulaşan Aegean Wares örneklerinin çoğunluğunu oluşturan Anadolu'daki örneklerin de yayınlanmasıyla yapılabilir.