Intensive Care Nurses’ Knowledge About Sepsis Symptoms and Management: A Descriptive Study


Creative Commons License

UYSAL Ö., Akyar I.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.14, no.2, pp.239-246, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Sepsis, often life-threatening, is a complex condition. Nurses, most frequently faced with this serious life-threatening situation in critical care, have important responsibilities in patient assessment and early diagnosis of sepsis, and in the follow-up and care of the patient. The aim of this study is to determine intensive care nurses’ knowledge about sepsis symptoms and signs, and practices for management. Material and Methods: The sample of this descriptive study consists of 108 nurses working in intensive care units of three university hospitals in Ankara. Data was collected with “Sepsis Symptoms-Signs and Clinical Management Sheet” and “Data Sheet”. “Sepsis Symptoms-Signs and Clinical Management Sheet” was developed based on “Surviving Sepsis Campaign” guideline. Descriptive statistics, Chi-square and t test were used in data analysis. Results: 70.4% of nurses correctly defined sepsis, while 71.3% correctly defined the criteria for septic shock. Almost all (94.4%) of the nurses with a training/course on sepsis were better in definition of sepsis correctly. While 75% of the nurses stated that they did not use any care bundle/protocol for sepsis prevention, treatment or care in their institution, 25% of the nurses stated that sepsis scoring system was used in their clinic. Conclusion: Although ICU nurses are aware of the diagnosis of sepsis, they lack in clinical management and use of care standards in bedside care. To expand the use of scoring systems on daily basis, to develop care policies that will enable nurses to follow the current literature and apply the care standards specified in international guidelines can be recommended.
Amaç: Sepsis, sıklıkla yaşamı tehdit eden karmaşık bir durumdur. Yaşamı tehdit eden bu ciddi tablo ile kritik bakımda en sık karşılaşan sağlık profesyonellerinden olan hemşireler, hastayı sepsis açısından değerlendirme, sepsisin erken fark edilmesi ile hastanın izlemi ve bakımında önemli sorumluluğa sahiptir. Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin sepsis belirti-bulguları ile yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini Ankara ilinde yer alan üç üniversite hastanesinin yoğun bakımlarında görev yapan 108 hemşire oluşturmuştur. Veriler “Sepsis Belirti-Bulguları ve Klinik Yönetimi Bilgi Formu” ve “Tanıtıcı Bilgiler Formu” kullanılarak toplanmıştır. “Sepsis Belirti-Bulguları ve Klinik Yönetimi Bilgi Formu”, “Sepsiste Sağkalım Kampanyası” tedavi kılavuzu temel alınarak, uzman görüşü ile oluşturulmuştur. Veriler tanımlayıcı istatistikler, Ki Kare ve t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %70,4’ünün sepsis tanımını, %71,3’ünün septik şok tanı kriterlerini doğru olarak bildiği saptanmıştır. Sepsis konusunda eğitim/kurs alan hemşirelerin %94,4’ü sepsis tanımını doğru olarak bilmiştir. Hemşirelerin %75’i çalıştıkları kurumda sepsisi önleme, tedavi ve bakımına yönelik herhangi bir bakım paketi/protokol kullanılmadığını, %25’i çalıştıkları klinikte sepsis skorlama sistemi kullanıldığını belirtmiştir. Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin sepsis tanısı konusunda farkındalığının olduğu ancak klinik yönetimi ve bakım standartlarının tamamını uygulama konusunda eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. Klinik uygulama alanlarında sepsis tanısı ile izlenen hastaları günlük olarak değerlendirmeyi hedefleyen skorlama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve hemşirelerin sepsis konusunda güncel literatürü takip ederek uluslararası kılavuzlarda belirtilen bakım standartlarını uygulamalarını sağlayacak bakım politikalarının geliştirilmesi önerilmektedir.