Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının Rubric Sınanması ve Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Birel A. S., Albuz A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.180-195, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında (MEABD) yapılan, bireysel çalgı (viyolonsel) eğitimi dönem sonu performans sınavı değerlendirmesindeki genel durum saptanmaya çalışılmış olup; bu doğrultuda geçerliği ve güvenirliği test edilmiş standart bir ölçme aracı oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırma, amacı doğrultusunda genel olarak betimsel nitelikte bir çalışmadır. Araştırmada, yeni geliştirilen viyolonsel rubriğinin dönem sonu sınavlarında kullanılmasının etkileri incelenerek, viyolonsel rubriği ölçütlerinin oluşturulması aşamasında ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinden ve benzer nitelikteki performans ölçme araçlarından faydalanılmıştır. Ayrıca, öğretim elemanları tarafından kullanılmakta olan yöntem ve araçlarla yeni geliştirilen ölçme aracının (rubrik), dönem sonu sınavındaki ilişkisi ele alınmaktadır. Bu sebeple araştırmada, “İlişkisel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, farklı üniversitelerin MEABD’nda görev yapan 6 viyolonsel eğitimcisinden ve Gazi Üniversitesi MEABD birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf bireysel çalgı (viyolonsel) eğitimi dersi alan 20 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada saptanan problemler, literatür taraması, öğretim elemanlarına ilişkin görüş anketi, araştırmacı tarafından yeni geliştirilen ve öğretim elemanları tarafından uygulanan ölçme aracı (rubrik) ile elde edilmiştir. İstatistiksel çözümlemeler için, SPSS 18.0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda; “fiziksel beceriler”, “teknik beceriler” ve “müzikal beceriler” olmak üzere üç ana boyuttan ve buna bağlı olarak 18 ölçütten oluşan viyolonsel rubriği geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen bulgular, viyolonsel rubriğinin güvenilir, geçerli ve tutarlı bir ölçme yaptığını göstermektedir.